Mes pasiruošę padėti!

Informacija apie paslaugą

INFORMACIJA ASMENIMS, PAGEIDAUJANTIEMS DIENOS SOCIALINĖS GLOBOS ASMENS NAMUOSE PASLAUGŲ

 

Dienos socialinė globa – visuma paslaugų, kuriomis asmeniui teikiama kompleksinė, nuolatinės specialistų priežiūros reikalaujanti pagalba dienos metu.

 

Dienos socialinės globos asmens namuose  paslaugos teikiamos:

 • asmenims su sunkia negalia (neteikiama psichikos ir elgesio sutrikimų turintiems) nuo 18 metų, kuriems nustatytas dienos socialinės globos asmens namuose poreikis.

 

Asmuo, pageidaujantis dienos socialinės globos asmens namuose paslaugų,  pateikia šiuos dokumentus:

 • užpildytą (gali būti pildoma vietoje) prašymo-paraiškos socialinėms paslaugoms gauti formą (SP-8 forma, patvirtinta socialinės apsaugos ir darbo ministro), kurią Centras užregistruoja;
 • užpildytą (gali būti pildoma vietoje) duomenų apie šeimos sudėtį, šeimos narių veiklos pobūdį ir jų socialinę padėtį formą (SP-1, SP-2 formas, patvirtintos socialinės apsaugos ir darbo ministro);
 • pasą ir kitą asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą;
 • neįgaliojo pažymėjimą;
 • darbingumo lygio pažymą, išduotą Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, pažymą dėl specialiojo nuolatinės slaugos poreikio (SP1 forma), išduotą sveikatos priežiūros įstaigos gydytojų konsultacinės komisijos;
 • šeimos gydytojo išduotą medicinos dokumentų išrašą (F 027/a);
 • pažymas apie šeimos narių pajamas (kai Socialinio draudimo fondo valdybos duomenų bazėje nerodomos konkrečios sumos);
 • gyvenamosios vietos deklaracijos pažymą (jei nėra duomenų registre);
 • apylinkės teismo nutartį dėl rūpybos nustatymo (jei asmeniui nustatyta rūpyba).

 

Kitos dienos socialinės globos asmens namuose paslaugų teikimo sąlygos:

 • dokumentus dėl dienos socialinės globos asmens namuose paslaugų priima Centro darbuotojai, kurie juos sutvarkę, parengia asmens bylą dėl dienos socialinės globos asmens namuose paslaugų skyrimo ir perduoda ją Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos socialinių reikalų departamento socialinės paramos skyriui;
 • sprendimą dėl dienos socialinės globos asmens namuose paslaugų teikimo priima Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus paskirtas atsakingas asmuo;
 • dienos socialinės globos asmens namuose paslaugos teikiamos eilės tvarka. Asmuo pagal prašymo pateikimo datą yra įrašomas į eilę paslaugoms gauti ir apie tai informuojamas raštu.

 

Mokėjimo už dienos socialinę globą sąlygos:

 • Klaipėdos miesto savivaldybės direktoriaus įsakymu patvirtinta dienos socialinės globos asmens namuose paslaugos 1 valandos kaina – 3,47 Eur;
 • asmuo už dienos socialinės globos asmens namuose paslaugas moka atsižvelgiant į asmens finansines galimybes ir paslaugos teikimo valandų skaičių;
 • vieno gyvenančio asmens mokėjimo už vieną kalendorinį mėnesį teikiamą dienos socialinę globą dydis neturi viršyti 20 procentų asmens pajamų;
 • asmens, gyvenančio šeimoje, kurios pajamos vienam šeimos nariui neviršija 366 Eur, mokėjimo už vieną kalendorinį mėnesį teikiamą dienos socialinę globą dydis neturi viršyti 20 procentų asmens pajamų;
 • asmens, gyvenančio šeimoje, kurios pajamos vienam šeimos nariui viršija 366 Eur, mokėjimo už vieną kalendorinį mėnesį teikiamą dienos socialinę globą dydis neturi viršyti 50 procentų asmens pajamų;
 • Dienos socialinė globa asmens namuose pirmiausia apmokama asmens pajamomis, kitas išlaidų padengimo šaltinis – valstybės biudžeto specialioji tikslinė dotacija savivaldybių biudžetams socialinei globai organizuoti.


Teisės aktai, reglamentuojantys dienos socialinės globos asmens namuose skyrimą ir teikimą:

 • Lietuvos Respublikos 2006 m. sausio 19 d. Socialinių paslaugų įstatymas Nr. X-493;
 • Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 m. birželio 14 d. Nr. 583 nutarimas „Dėl mokėjimo už socialines paslaugas tvarkos aprašo patvirtinimo“;
 • Lietuvos Respublikos 2006 m. balandžio 5 d. socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas Nr. A1-93 ,,Dėl Socialinių paslaugų katalogo patvirtinimo“;
 • Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2004-05-14 įsakymas Nr. V-364 „Dėl licencijuojamų asmens sveikatos priežiūros paslaugų sąrašų patvirtinimo“ ;
 • Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2007-03-02 įsakymas Nr. V-156 „Dėl asmens sveikatos priežiūros įstaigų licencijavimo“;
 • Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2014-12-31 įsakymas Nr. A1-684 „Dėl  socialinės globos įstaigų licencijavimo taisyklių patvirtinimo“;
 • Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2007-02-20 Nr. A1-46 „Dėl socialinės globos normų aprašo patvirtinimo“;
 • Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2007 m. gruodžio 20 d. sprendimas Nr. T2-425 „Dėl biudžetinės įstaigos Klaipėdos miesto socialinės paramos centro nuostatų pakeitimo“;
 • Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2008-12-23 sprendimas Nr. T2-416 „Dėl asmenims su sunkia negalia dienos socialinės globos asmens namuose skyrimo, teikimo ir mokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“;
 • Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2015 m. rugpjūčio 26 d. įsakymas Nr. AD1-2491 „Dėl biudžetinės įstaigos Klaipėdos miesto socialinės paramos centro dienos socialinės globos asmens namuose paslaugos kainos derinimo“;
 • Centro direktoriaus įsakymu patvirtintas galiojantis Dienos socialinės globos asmens namuose paslaugų organizavimo ir teikimo tvarkos aprašas;
 • Klaipėdos miesto socialinės paramos centro direktoriaus įsakymu patvirtintas ir galiojantis KSPC klientų aptarnavimo tvarkos aprašas;

Asmuo, jo artimasis ar bendruomenės narys turėtų kreiptis į: Biudžetinę įstaigą Klaipėdos m. socialinės paramos centrą Taikos pr. 76, Klaipėda, 15 kab. arba paskambinti tel. 8 (46) 30 07 06;     8 (46) 34 27 53.

Darbo laikas be pietų pertraukos: I-IV nuo 8.00 iki 17.00; V nuo 8.00 iki 15.45.

KONTAKTAI

Biudžetinė įstaiga Klaipėdos miesto socialinės paramos centras
Įmonės kodas: 141904935
einamoji sąskaita: LT17180500001130487
paramos sąskaita: LT177180500001130489
ŠIAULŲ bankas
Taikos pr. 76, LT-93200 Klaipėda
Tel.(8 46) 311185, faksas (8 46) 486678
El. paštas: info@klaipedaspc.lt

KAIP MUS RASTI?