Mes pasiruošę padėti!

Informacija apie paslaugą

INFORMACIJA ASMENIMS, PAGEIDAUJANTIEMS PAGALBOS Į NAMUS PASLAUGŲ

 

Pagalba į namus, tai asmens namuose teikiamos paslaugos, padedančios asmeniui (šeimai) tvarkytis buityje bei dalyvauti visuomenės gyvenime.

 

Pagalba į namus teikiama:

 • suaugusiems asmenims su negalia, kurie pripažinti nedarbingais ar iš dalies darbingais (neteikia turintiems psichikos ir elgesio sutrikimų);
 • senyvo amžiaus asmenims, kuriems nustatytas vidutinių ar didelių specialiųjų poreikių lygis (nuo 70 metų specialiųjų poreikių lygio nustatymas nebūtinas) (neteikia turintiems psichikos ir elgesio sutrikimų);
 • šeimoms, kai šeimos nariai (sutuoktiniai, sugyventiniai) atitinka 3.1.1 ir (ar) 3.1.2 papunkčiuose numatytas sąlygas;
 • laikinai dėl ligos ar kitų priežasčių savarankiškumo netekusiems asmenims (šeimoms).

Asmenys, norintys gauti pagalbą į namus, pateikia šiuos dokumentus:

 • užpildytą (gali būti pildoma vietoje) prašymo – paraiškos socialinėms paslaugoms gauti (toliau – prašymas) formą (SP-8 forma, patvirtinta Lietuvos Respublikos (toliau – LR) socialinės apsaugos ir darbo ministro);
 • užpildytas (gali būti pildoma vietoje) duomenų apie šeimos sudėtį, šeimos narių veiklos pobūdį ir jų socialinę padėtį formas (SP-1, SP-2 formos, patvirtintos LR socialinės apsaugos ir darbo ministro);
 • asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (pasą, asmens tapatybės kortelę, leidimą laikinai ar nuolat gyventi Lietuvoje (ne ES valstybių narių piliečiams);
 • rūpintojo ar globėjo paskyrimo dokumentus (jei asmeniui išduoti);
 • esant reikalui gali būti prašoma pateikti ir kitus dokumentus, susijusius su asmens socialinių paslaugų poreikio nustatymu.

Mokėjimo už pagalbą į namus sąlygos:

 • mokėjimo už pagalbą į namus dydis asmeniui (šeimai) nustatomas individualiai, atsižvelgiant į asmens (šeimos narių) finansines galimybes mokėti už pagalbos į namus paslaugas ir teikiamų paslaugų kainą, kuri gaunama pagalbos į namus valandos kainą, kurią tvirtina Savivaldybės administracijos direktorius, padauginus iš paslaugų teikimo trukmės valandomis.
 • asmeniui (šeimai), kurio pajamos (vidutinės šeimos pajamos, tenkančios vienam šeimos nariui) yra 244,00 Eur ir mažiau, pagalba į namus teikiama nemokamai.
 • asmeniui (šeimai), kurio pajamos (vidutinės šeimos pajamos, tenkančios vienam šeimos nariui) yra didesnės už 244,00 Eur, bet mažesnės 366,00 Eur, mokėjimo už pagalbą į namus dydis sudaro 5 procentus asmens (šeimos) pajamų.
 • atskaičius nustatytą asmens (šeimos) mokėjimo už pagalbą į namus dalį, asmens (vidutinės šeimos pajamos, tenkančios vienam šeimos nariui) mėnesio pajamos negali likti mažesnės už 244,00 Eur;
 • asmeniui (šeimai), kurio pajamos (vidutinės šeimos pajamos, tenkančios vienam šeimos nariui) yra didesnės už 366,00 Eur, už paslaugas reikia mokėti visą kainą, bet ne daugiau nei 20 procentų asmens (šeimos) pajamų;
 • nuo 2018-05-01 pagalbos į namus paslaugos kaina – 5,76 Eur/val.

Kitos pagalbos į namus skyrimo ir teikimo sąlygos:

 • dokumentus dėl pagalbos į namus skyrimo tvarko Biudžetinės įstaigos Klaipėdos miesto socialinės paramos centro (toliau – KSPC) socialiniai darbuotojai. Asmens, kuriam reikia pagalbos į namus paslaugų, bylą KSPC perduoda Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos socialinių reikalų departamento socialinės paramos skyriui;
 • sprendimą dėl pagalbos į namus teikimo asmeniui priima Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus paskirtas atsakingas asmuo;
 • asmuo pagal prašymo pateikimo datą yra įrašomas į eilę pagalbai į namus gauti ir apie tai informuojamas raštu;
 • pagalba į namus organizuoja KSPC socialiniai darbuotojai, o teikia socialinio darbuotojo padėjai;
 • pagalba į namus teikiama iki 10 val. per savaitę.

Teisės aktai reglamentuojantys pagalbos į namus skyrimą:

 • LR 2006-01-19 Socialinių paslaugų įstatymas Nr. X-493;
 • LR 2006-06-14 vyriausybės nutarimas Nr. 583 „Dėl apmokėjimo už socialines paslaugas tvarkos aprašo patvirtinimo“;
 • LR Socialinės apsaugos ir darbo ministro 2006-04-05 įsakymas Nr. A1-93 „Dėl socialinių paslaugų katalogo patvirtinimo“;
 • Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2007-12-20 sprendimas Nr. T2-425 „Dėl biudžetinės įstaigos Klaipėdos miesto socialinės paramos centro nuostatų pakeitimo“;
 • Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2018-03-29 sprendimas Nr. T2-51 „Dėl pagalbos į namus teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“;
 • Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2018-04-25 įsakymas Nr. AD1-1033 „Dėl biudžetinėse įstaigose Klaipėdos miesto socialinės paramos centre ir neįgaliųjų centre „Klaipėdos lakštutė“ pagalbos į namus teikimo kainos patvirtinimo“;
 • Klaipėdos miesto socialinės paramos centro direktoriaus įsakymu patvirtintas ir galiojantis Centro klientų aptarnavimo tvarkos aprašas;
 • Centro direktoriaus įsakymu patvirtintas galiojantis Pagalbos į namus paslaugų organizavimo ir teikimo tvarkos aprašas.

Dėl pagalbos į namus klientai, jų artimieji ar bendruomenės nariai turėtų kreiptis:

 • Į Biudžetinę įstaigą Klaipėdos miesto socialinės paramos centrą, Taikos pr. 76, 15 kab. arba paskambinti tel. (8 46) 311 895; (8 46) 300 706;

Klientai KSPC priimami be pietų pertraukos 15 kabinete, dirbančiame „vieno langelio“ principu:

I-IV – nuo 8.00 iki 17.00 val.,  V –  nuo 8.00 iki 15.45 val.

KONTAKTAI

Biudžetinė įstaiga Klaipėdos miesto socialinės paramos centras
Įmonės kodas: 141904935
einamoji sąskaita: LT17180500001130487
paramos sąskaita: LT177180500001130489
ŠIAULŲ bankas
Taikos pr. 76, LT-93200 Klaipėda
Tel.(8 46) 311185, faksas (8 46) 486678
El. paštas: info@klaipedaspc.lt

KAIP MUS RASTI?