Mes pasiruošę padėti!

Informacija apie paslaugą

INFORMACIJA ASMENIMS, PAGEIDAUJANTIEMS SOCIOKULTŪRINIŲ PASLAUGŲ

Sociokultūrinė paslauga – tai laisvalaikio organizavimo paslauga, teikiama siekiant išvengti socialinių problemų (prevenciniais tikslais), mažinant socialinę atskirtį, aktyvinant bendruomenę ir kurias teikiant asmenys (šeimos) gali bendrauti, dalyvauti grupinio socialinio darbo užsiėmimuose, užsiimti mėgstama veikla.

Sociokultūrinės paslaugos teikiamos:

 • suaugusiems asmenims su negalia ir jų šeimoms;
 • senyvo amžiaus asmenims ir jų šeimoms;
 • socialinės rizikos asmenims ir šeimoms;
 • kitiems asmenims/šeimoms, kurios sunkiai orientuojasi soc. gyvenime/aplinkoje.
 • kitiems asmenims/šeimoms, kai Biudžetinės įstaigos Klaipėdos miesto socialinės paramos centras (toliau – KSPC) įgyvendina ES ir kitų rėmėjų finansuojamus projektus.

 Asmenys, pageidaujantys sociokultūrinių paslaugų, pateikia šiuos dokumentus:

 • užpildytą prašymą;
 • asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (pasą, asmens tapatybės kortelę, leidimą laikinai ar nuolat gyventi Lietuvoje (ne ES valstybių narių piliečiams);
 • pensininko ar neįgalumo pažymėjimą;
 • esant reikalui gali būti prašoma pateikti ir kitus dokumentus, susijusius su asmens socialinių paslaugų poreikio nustatymu.

Kitos sociokultūrinių paslaugų skyrimo ir teikimo sąlygos:

 • sociokultūrinės paslaugos teikiamos nemokamai;
 • kitos išlaidos (išskyrus šimtamečių sveikinimus), susijusios su prekių ar paslaugų pirkimu (bilietai, gėlės, transporto nuoma, paskaitos ir kt.) kompensuojamos iš kitų finansavimo šaltinių , t. y. asmens, rėmėjų ir įvairių projektų sąmatą;
 • sprendimą dėl sociokultūrinių paslaugų skyrimo priima KSPC direktorius;
 • sociokultūrines paslaugas teikia KSPC socialiniai darbuotojai.

Teisės aktai, reglamentuojantys sociokultūrinių paslaugų skyrimą ir teikimą:

 • Lietuvos Respublikos (toliau – LR) 2006-01-19 socialinių paslaugų įstatymas Nr. X-493;
 • LR socialinės apsaugos ir darbo ministro 2006-04-05 įsakymas Nr. A1-93 „Dėl socialinių paslaugų katalogo patvirtinimo“;
 • Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2007-12-20 sprendimas Nr. T2-425 „Dėl biudžetinės įstaigos Klaipėdos miesto socialinės paramos centro nuostatų pakeitimo“;
 • Klaipėdos miesto socialinės paramos centro direktoriaus įsakymu patvirtintas ir galiojantis KSPC klientų aptarnavimo tvarkos aprašas;
 • Klaipėdos miesto socialinės paramos centro direktoriaus įsakymu patvirtintas ir galiojantis Centro sociokultūrinių paslaugų organizavimo ir teikimo tvarkos aprašas.

Dėl sociokultūrinių paslaugų klientai, jų artimieji ar bendruomenės nariai turėtų kreiptis:

 • Į Biudžetinę įstaigą Klaipėdos miesto socialinės paramos centrą, Taikos pr. 76, 15 kab. arba paskambinti tel. (8 46) 300 706;

Klientai KSPC priimami be pietų pertraukos 15 kabinete, dirbančiame „vieno langelio“ principu:

I-IV – nuo 8.00 iki 17.00 val.,  V –  nuo 8.00 iki 15.45 val.

KONTAKTAI

Biudžetinė įstaiga Klaipėdos miesto socialinės paramos centras
Įmonės kodas: 141904935
einamoji sąskaita: LT17180500001130487
paramos sąskaita: LT177180500001130489
ŠIAULŲ bankas
Taikos pr. 76, LT-93200 Klaipėda
Tel.(8 46) 311185, faksas (8 46) 486678
El. paštas: info@klaipedaspc.lt

KAIP MUS RASTI?