Mes pasiruošę padėti!

Centro nuostatai

PATVIRTINTA

Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos

2007 m. gruodžio 20 d. sprendimu Nr. T2-425

(Keistas 2009 m. sausio 30 d. sprendimu Nr. T2-43, 2010 m. rugsėjo 8 d. sprendimu Nr. T2-241, 2014 m. kovo 27 d. sprendimu Nr. T2-58 ir 2015 m. spalio 29 d. sprendimu Nr. T2-268)

 

BIUDŽETINĖS ĮSTAIGOS KLAIPĖDOS MIESTO SOCIALINĖS PARAMOS CENTRO NUOSTATAI

 

 I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Klaipėdos miesto socialinės paramos centras (toliau – Socialinės paramos centras) yra biudžetinė įstaiga, teikianti bendrąsias ir specialiąsias socialines paslaugas Klaipėdos miesto gyventojams, išlaikoma iš savivaldybės biudžeto lėšų. Socialinės paramos centro savininkė yra Klaipėdos miesto savivaldybė. Socialinės paramos centro savininko teises ir pareigas įgyvendina Klaipėdos miesto savivaldybės taryba, kuri:

1.1. tvirtina ir keičia Socialinės paramos centro nuostatus;

1.2. priima sprendimą dėl Socialinės paramos centro buveinės pakeitimo;

1.3. priima sprendimą dėl Socialinės paramos centro reorganizavimo ar likvidavimo;

1.4. priima sprendimą dėl Socialinės paramos centro filialo steigimo ir jo veiklos nutraukimo;

1.5. skiria ir atleidžia likvidatorių arba sudaro likvidacinę komisiją ir nutraukia jos įgaliojimus.

1.6. sprendžia kitus Lietuvos Respublikos įstatymuose bei teisės aktuose ir Socialinės paramos centro nuostatuose jos kompetencijai priskirtus klausimus.

2. Socialinės paramos centras savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymais, savivaldybės tarybos sprendimais, šiais nuostatais, vykdo Savivaldybės administracijos direktoriaus, Socialinio departamento direktoriaus bei Socialinės paramos skyriaus vedėjo įsakymus.

3. Socialinės paramos centro veiklą koordinuoja Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos Socialinių reikalų departamento Socialinės paramos skyrius.

4. Socialinės paramos centras yra viešasis juridinis asmuo, turintis savo balansą, sąskaitas bankuose, antspaudą, logotipą. Socialinės paramos centro viešieji pranešimai skelbiami Socialinės paramos centro interneto tinklalapyje.

5. Socialinės paramos centro buveinė – Taikos pr. 76, LT-93200 Klaipėda.

6. Socialinės paramos centras vykdo veiklą, kurios kodai pagal Ekonominės veiklos rūšių klasifikatorių yra:

- nesusijusio su apgyvendinimu socialinio darbo su pagyvenusiais ir neįgaliaisiais asmenimis veikla – 88.10;

- sausumos transportui būdingų paslaugų veikla – 52.21.

- kita niekur kitur nepriskirta, nesusijusi su apgyvendinimu socialinio darbo veikla – 88.99;

- kita žmonių sveikatos priežiūros veikla – 86.90.

II. TIKSLAS IR UŽDAVINIAI

7. Socialinės paramos centro tikslas didinti visų Klaipėdos miesto bendruomenės narių galimybę gyventi orumo nežeminančiomis sąlygomis ir teikti socialines paslaugas įvairių socialinės rizikos grupių asmenims / šeimoms, neįgaliesiems bei senyvo amžiaus asmenims.

8. Socialinės paramos centro uždaviniai:

8.1. teikti informaciją ir konsultuoti Klaipėdos miesto gyventojus teikiamų įstaigoje socialinių paslaugų klausimais;

8.2. teikti tarpininkavimo, atstovavimo ir lydėjimo paslaugas;

8.3. bendradarbiauti su valstybės ir savivaldybės įstaigomis ir institucijomis;

8.4. rengti ir įgyvendinti socialinių paslaugų plėtros programas;

8.5. teikti sociokultūrines paslaugas;

8.6. organizuoti ir teikti pagalbos į namus paslaugas seniems, neįgaliems asmenims;

8.7. rengti dokumentus, būtinus rūpybos įteisinimui, teikti juos teismui ir atstovauti rūpintinių interesams teisme bei vėliau kontroliuoti rūpintojų veiklą;

8.8. aprūpinti neįgaliuosius techninės pagalbos priemonėmis;

8.9. organizuoti ir teikti transporto paslaugas asmenims, kurie dėl negalios, ligos ar senatvės turi judėjimo problemų ir negali naudotis visuomeniniu ar individualiu transportu;

8.10. įgyvendinti prieglobstį gavusių užsieniečių socialinę integraciją Klaipėdos mieste (neviršijant savininko sprendimu patvirtintų kvotų);

8.11. organizuoti ir teikti dienos socialinės globos paslaugas asmens namuose;

8.12. aprūpinti socialinės rizikos asmenis, neįgaliuosius bei senyvo amžiaus asmenis būtiniausiais drabužiais, avalyne, maisto produktais ir kitais daiktais, gavus paramą;

8.13. rinkti, analizuoti ir apibendrinti informaciją apie įstaigoje teikiamas socialines paslaugas;

8.14. rengti finansines ir statistines ataskaitas įstatymų numatyta tvarka ir garantuoti jų teisingumą.

8.15. vykdyti kitas Lietuvos Respublikos įstatymų, Vyriausybės nutarimų, Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos sprendimų ir kitų teisės aktų pavestas funkcijas.

 

III. TEISĖS

9. Vykdydama nuostatuose numatytą veiklą, įstaiga turi šias teises:

9.1. naudoti, valdyti perduotą patikėjimo teise turtą bei disponuoti juo Lietuvos Respublikos įstatymų, Vyriausybės nutarimų ir kitų teisės aktų bei šių nuostatų nustatyta tvarka;

9.2. naudoti įstaigos lėšas nuostatuose numatytiems tikslams ir uždaviniams įgyvendinti;

9.3. kreiptis į savininką dėl įstaigos nuostatų papildymo ir pakeitimo;

9.4. savininko leidimu stoti į ne pelno organizacijų asociacijas ir dalyvauti jų veikloje;

9.5. gauti paramą ir teikti labdarą;

9.6. rengti ir įgyvendinti ilgalaikes strategines ir trumpalaikes programas ir projektus;

9.7. teikti pasiūlymus rengiant socialinių paslaugų teikimą reglamentuojančius valstybės ir savivaldybės norminių aktų projektus;

9.8. pagal savo kompetenciją bendradarbiauti ir palaikyti ryšius su Lietuvos bei užsienio valstybių atitinkamomis institucijomis ir tarptautinėmis organizacijomis, dalyvauti įgyvendinant tarptautinius projektus;

9.9. teikti pasiūlymus Klaipėdos miesto savivaldybės administracijai dėl Socialinės paramos centro teikiamų socialinių paslaugų ir vykdomų funkcijų organizavimo ir tobulinimo;

9.10. bendradarbiaujant su Socialinės paramos skyriumi analizuoti socialinės paramos poreikį Klaipėdos mieste.

10. Įstaiga gali turėti ir kitų teisių, jei jos neprieštarauja Lietuvos Respublikos įstatymams, Vyriausybės nutarimams ir kitiems teisės aktams.

        

IV. DARBO ORGANIZAVIMAS, VALDYMAS

11. Socialinės paramos centrui vadovauja direktorius, kurį skiria į pareigas ir atleidžia iš jų Klaipėdos miesto savivaldybės meras. Meras įgyvendina ir kitas funkcijas, susijusias su Socialinės paramos centro direktoriaus darbo santykiais Lietuvos Respublikos darbo kodekso ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.

12. Direktorius:

12.1. vadovauja Socialinės paramos centro darbui, organizuoja, planuoja, kontroliuoja centro darbą, priima sprendimus dėl įstaigos struktūros  ir atsako už centro veiklą bei savo funkcijų ir pareigų vykdymą;

12.2. priima, perkelia, nušalina nuo darbo, atleidžia iš darbo ir laikinai paskiria eiti pareigas centro darbuotojus;

12.3. užtikrina, kad būtų laikomasi įstatymų ir kitų teisės aktų;

12.4. skatina įstaigos darbuotojus ar taiko jiems tarnybines nuobaudas;

12.5. tvirtina įstaigos darbuotojų pareigybės aprašymus;

12.6. nustato įstaigos darbuotojų atlyginimų, priedų bei priemokų dydžius;

12.7. leidžia įsakymus, organizuoja jų vykdymo kontrolę;

12.8. tvirtina įstaigos programas ir ataskaitas;

12.9. įstaigos vardu sudaro sandorius ir atstovauja įstaigai;

12.10. užtikrina materialinių vertybių apsaugą, apskaitą ir naudojimą pagal paskirtį;

12.11. užtikrina centro darbuotojų kvalifikacijos tobulinimą.

13. Socialinės paramos centras veiklą vykdo adresu: Taikos pr. 76, LT-93200 Klaipėda.

14. Kiekvieno įstaigos darbuotojo bendrieji tikslai, uždaviniai, funkcijos, pareigos, teisės ir atsakomybė nustatomi darbuotojų pareigybės aprašymuose. Teisės aktų nustatyta tvarka darbuotojams gali būti pavestos ir kitos funkcijos, pareigos, teisės ir atsakomybė.

15. Direktoriaus laikinai nesant, Socialinės paramos centro direktoriaus pareigas laikinai eiti teisės aktų numatyta tvarka pavedama pavaduotojui arba kitam centro darbuotojui.

16. Pareigybių sąrašą tvirtina Socialinės paramos centro direktorius, neviršydamas Savivaldybės administracijos direktoriaus nustatyto didžiausio leistino pareigybių skaičiaus ir asignavimų valdytojo skiriamų lėšų darbo užmokesčiui.

V. DARBUOTOJŲ PRIĖMIMO Į DARBĄ IR APMOKĖJIMO TVARKA

17. Socialinės paramos centro direktorius ir darbuotojai į darbą priimami ir atleidžiami Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.

18. Socialinės paramos centro darbuotojų darbo apmokėjimo tvarką ir sąlygas nustato Lietuvos Respublikos įstatymai ir kiti teisės aktai.

VI. SOCIALINĖS PARAMOS CENTRO TURTAS IR LĖŠOS

19. Socialinės paramos centras patikėjimo teise perduotą Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos sprendimu savivaldybės turtą valdo, naudoja bei disponuoja juo įstatymų nustatyta tvarka. Įgytas iš įstaigai skirtų valstybės bei savivaldybės asignavimų bei kitų finansavimo šaltinių nematerialusis, ilgalaikis ir trumpalaikis materialusis turtas naudojamas ir nurašomas Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

20. Socialinės paramos centro finansavimo šaltiniai:

20.1. Savivaldybės skirtos biudžeto lėšos;

20.2. tikslinės lėšos, gautos kaip parama iš Lietuvos ir tarptautinių fondų;

20.3. lėšos, surinktos iš mokesčių už suteiktas socialines paslaugas;

20.4. kitos teisėtai įgytos lėšos ir turtas.

21. Socialinės paramos centras lėšas naudoja Lietuvos Respublikos įstatymų ir teisės aktų nustatyta tvarka.

22. Socialinės paramos centro direktorius įstatymų numatyta tvarka atsako už programų vykdymą, programų sąmatų sudarymą ir vykdymą neviršijant patvirtintų asignavimų sumų, už paskirtų asignavimų efektyvų, atitinkantį programoje nustatytus tikslus, naudojimą.

23. Socialinės paramos centro buhalterinė apskaita ir atskaitomybė tvarkoma Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

 

VII. SOCIALINĖS PARAMOS CENTRO VEIKLOS KONTROLĖ

24. Socialinės paramos centro veikla kontroliuojama vadovaujantis Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų, savivaldybės tarybos sprendimų ir Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymų. nustatyta tvarka.

25. Socialinės paramos centro finansinės veiklos kontrolė atliekama įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.

26. Socialinės paramos centro administracija privalo pateikti savininkui, valstybės kontrolės institucijoms jų reikalaujamus, su įstaigos veikla susijusius dokumentus.

 

VIII. BAIGIAMOS NUOSTATOS

27. Socialinės paramos centras pertvarkomas, reorganizuojamas ar likviduojamas  Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

KONTAKTAI

Biudžetinė įstaiga Klaipėdos miesto socialinės paramos centras
Įmonės kodas: 141904935
einamoji sąskaita: LT17180500001130487
paramos sąskaita: LT177180500001130489
ŠIAULŲ bankas
Taikos pr. 76, LT-93200 Klaipėda
Tel.(8 46) 311185, faksas (8 46) 486678
El. paštas: info@klaipedaspc.lt

KAIP MUS RASTI?