Mes pasiruošę padėti!

2015

BĮ KLAIPĖDOS MIESTO SOCIALINĖS PARAMOS CENTRO

DIREKTORĖS VEIKLOS ATSAKAITA UŽ 2015 METUS[1]

  1. Įstaigos pristatymas. 1.1. Juridinis statusas, pavadinimas, filialai arba skyriai adresas tel. el. paštas. Biudžetinė įstaiga Klaipėdos miesto socialinės paramos centras (toliau – Centras), Taikos pr. 76, Klaipėda, tel. 311185, faksas 486678, spc@takas.lt  1.2. Įstaigos vadovas – direktorė Diana  Stankaitienė. 

1.3. Darbuotojų skaičius

Adminis

tracijos darbuotojai (pareigybės)

Specialistai

(pareigybės ­– (toliau – pareig.)

Ūkinis techninis personalas (pareig.)

Pastabos: nurodykite ar atitinka esamas darbuotojų skaičius miesto tarybos ar vyriausybės patvirtintiems normatyvų reikalavimams.

3 pareig., iš jų 2 socialinių paslaugų srities pareig.

Iš 113,75 pareig.):  92,75 – socialinių paslaugų srities darbuotojų pareig.), 16,5  – sveikatos priež. specialistų pareig., 1,5 – bendrosios veiklos darbuotojų pareig., 3 – vairuotojų pareig.

0,5 pareig. pagalb. darb.

Atitinka. Centre: 2015-12-31 buvo 117,25 pareig., iš jų: 79,5 pareig., kurių darbo užmokestis finansuojamas iš Savivaldybės biudžeto,  31,75 pareig. – iš Valstybės biudžeto, 6 pareig. iš lėšų gautų už atsitiktines paslaugas. 2015-12-31 buvo neužimti  3,5 pareig., iš jų: 2,25 slaugytojo padėjėjo pareig. ir 1,25  socialinio darbuotojo padėjėjo pareig. Dienos socialinės globos skyriuje.  Centre savanoriavo  118 savanorių, iš jų 4 teikė socialines paslaugas. Praktiką atliko 50 praktikantų. Darbuotojai sirgo 2154 d. d. arba vid. 1 darbuotojas nedirbo 1,56 d. d./mėn.

1.4. Naudojamos patalpos

Pastatai (nurodyti adresus)

Plotas, kv. m.

Pastabos

Centro buveinė, Taikos pr. 76,

395,73

Patalpos yra valdomos patikėjimo teise (Klaipėdos  miesto savivaldybės tarybos 2005-07-28 sprendimas Nr.T2 – 282 ir 2005-09-15 perdavimo aktas,  2006-06-29 sprendimas Nr.T2-214 ir 2008-07-31 sprendimas Nr. T2-288).

Patalpos, Minijos g. 169,

190,00

 

Patalpos 3 metams nuomojamos 4 automobiliams, automobilių padangoms ir techninėms pagalbos priemonėms saugoti (nuo 2013-07-31)  

1.5. Biudžetas (EUR)

Skirtos lėšos

2013 m.

2014 m.

2015 m.

Pokytis 2014 - 2015 m. proc.

Valstybės (VB)

106377

189816

199954

+5,34

Savivaldybės  (SB)

516978

519173

560988

+8,05

Pajamos gautos už mokamas paslaugas

45646

56273

74961

+33,21

Patalpų nuoma

-

-

-

-

Viešieji darbai  ES (Darbo birža)

179

-

-

-

Darbo birža (subsidijuojami darbai ir kiti)

639

1922

-

-100

Kitos lėšos (parama, fondai)

68017

63354

52159

-17,67

VISO

737836

830538

888062

+6,93

  1. Įstaigos veiklos rezultatai. 2.1. Įstaigos Misija, tikslai, uždaviniai. KSPC misija - didinti socialinės rizikos grupių asmenų/šeimų galimybes integruotis į bendruomenę, siekiant išvengti socialinės atskirties ir mažinti skurdą. Tikslas - didinti visų Klaipėdos miesto bendruomenės narių galimybę gyventi orumo nežeminančiomis sąlygomis ir teikti socialines paslaugas įvairių socialinės rizikos grupių asmenims/šeimoms, neįgaliesiems bei senyvo amžiaus asmenims. Uždaviniai: teikti informaciją ir konsultuoti Klaipėdos miesto gyventojus teikiamų įstaigoje socialinių paslaugų klausimais; teikti tarpininkavimo, atstovavimo ir lydėjimo paslaugas; bendradarbiauti su valstybės ir savivaldybės įstaigomis ir institucijomis; rengti ir įgyvendinti socialinių paslaugų plėtros programas; teikti sociokultūrines paslaugas; organizuoti ir teikti pagalbos į namus paslaugas seniems, neįgaliems asmenims; rengti dokumentus, būtinus rūpybos įteisinimui, teikti juos teismui ir atstovauti rūpintinių interesams teisme bei vėliau kontroliuoti rūpintojų veiklą; aprūpinti neįgaliuosius techninės pagalbos priemonėmis; organizuoti ir teikti transporto paslaugas asmenims, kurie dėl negalios, ligos ar senatvės turi judėjimo problemų ir negali naudotis visuomeniniu ar individualiu transportu; įgyvendinti prieglobstį gavusių užsieniečių individualią socialinę integraciją Klaipėdos mieste (neviršijant savininko sprendimu nustatytų kvotų) (2015 m. nebuvo teikta); organizuoti ir teikti dienos socialinės globos paslaugas asmens namuose; aprūpinti socialinės rizikos asmenis, neįgaliuosius bei senyvo amžiaus asmenis būtiniausiais drabužiais, avalyne, maisto produktais ir kitais daiktais, gavus paramą.

2.2. 2014 metų strateginio veiklos plano tikslai, uždaviniai, vykdytos programos, priemonės ir jų įgyvendinimo rezultatai.  Vykdėme Socialinės atskirties mažinimo programą (12) ir 1 ES finansuojamą projektą „Integralios socialinės globos teikimas  Klaipėdos mieste“, kurį užbaigėme 2015-09-30.

2.3. Suteiktų paslaugų rūšys, kiekybiniai ir kokybiniai teikiamų paslaugų pokyčiai: Nemokamai teiktos bendrosios socialinės paslaugos (kaštai neskaičiuojami): informavimas, kartai: 2015-4700, 2014–4680, 2013­–4521[2]; konsultavimas, kartai: 2015–3002, 2014–2971, 2013–2970[3], tarpininkavimas /atstovavimas, kartai: 2015–1525, 2014–1490, 2013–1839, iš jų dėl rūpybos nustatymo teismine tvarka, asm.: 2015-28, 2014–27, 2013–32; asmens dokumentų socialinės rizikos grupės asmenims tvarkymas, asm/kartai.: 2015–100/210, 2014–95/112, 2013–88/105, aprūpinimas maistu gavus paramą, asm.: 2015–99, 2014–191, 2013-113; aprūpinimas techninės pagalbos priemonėmis, asm./priemonės: 2015–889/1284, 2014–906/1352 priemonės, 2013–912/1346; sociokultūrinės paslaugos pasveikinant klientus ir organizuojant jiems renginius įvairių švenčių proga, asm.: 2015–488, 2014–494, 2013–466; aprūpinimas drabužiais ir avalyne, asm.: 2015–412, 2014–433, 2013–339; lydėjimas, asm./kartai: 2015–183, 2014–180, 2013-35 Nemokamai ir/ar mokamai teiktos bendrosios socialinės paslaugos: Transporto paslaugų organizavimas ir teikimas (poreikis tenkinamas 100 proc.), asm.: 2015–209, 2014–172, 2013–161. Nemokamai ir/ar iš dalies mokamai teiktos socialinės priežiūros ir dienos socialinės globos paslaugos: Pagalbos į namus teiktos, asm.: 2015–336, 2014–297, 2013–267; pagalbos į namus paslaugų vertė tūkst. Eur: 2015–201,53, 2014–171,576, 2013–155,31. Vienam klientui per mėnesį vidutiniškai suteikta pagalbos į namus paslaugų, val.: 2015–23,4, 2014–22, 2013–23,5; vidutinė 1 klientui teiktų paslaugų kaina Eur/mėn: 2015–71,16 2014–67,76, 2013–66,52. 1 klientas už suteiktą pagalbą į namus vidutiniškai sumokėjo Eur per mėn.: 2015-12,08, 2014–13,21, 2013–12. 1 soc. darbuotojo padėjėjas pagalbą į namus teikė vidutiniškai, asm.: 2015–6,0, 2014–5,7, 2013–6,1.  Dienos socialinės globos asmens namuose paslaugos teiktos, asm.: 2015–74, 2014–71, 2013–47; dienos socialinės globos asmens namuose paslaugų trukmė, d./val: 2015– 13285/56672,3, 2014–9451/49592,4, 2013–5607/29962. Vidutiniškai per mėnesį prižiūrėta, asm.: 2015–54, 2014–42,08, 2013–24,08. Vienas klientas vidutiniškai per dieną prižiūrėtas, val.: 2015-4,18, 2014–4,46, 2013–5,18. 3. Problemos. 3.1. Sąlygotos vidaus ir išorės faktorių:. Įstaigos kreditiniai įsiskolinimai buvo: 2015– 847,80 Eur, 2014–993,44 Eur. Įstaiga turėjo pajamų, kurios nebuvo patvirtintos kaip planinės pajamos, todėl įsiskolinimai kompensuoti 2016 m. pradžioje. Vis dar nepakankamai tenkinamas, kai kurių bendrųjų, socialinės priežiūros ir dienos socialinės globos paslaugų poreikis, nes 2015 m. pab. buvo  asm. įrašytų į eilę: 269 asm. – TPP gauti (valstybės deleguotoji funkcija), 22 asm. – pagalbai į namus ir 8 asm. – dienos socialinės globos asmens namuose paslaugoms gauti. TPP poreikio problema buvo iš dalies spręndžiama, kai buvo nupirktos ir išdalintos priemonės įsigytos iš SB lėšų. Labiausiai eilės sumažėjo slaugos lovoms, tačiau ir toliau išlieka didžiulis poreikis universaliems vežimėliams – 63 asm., naktipuodžio kėdutėms – 43 asm., vaikštynėms su staliuku – 36 asm. Pagalbos į namus ir dienos socialinės globos asmens namuose paslaugoms poreikį galėtume kaip problemą spręsti tik įsteigus papildomus socialinių darbuotojų ir jų padėjėjų, slaugytojų ir jų padėjėjų pareigybes. 2015 m. pabaigoje pasikeitė dienos socialinės globos normos, todėl įstaigai reikia papildomų pareigybių dienos socialiniei globai asmens namuose organizuoti ir teikti. Centro darbuotojų vidutinis priskaičiuotas darbo užmokestis augo ir buvo, Eur: 2015–604, 2014–552.   Socialinių paslaugų srities darbuotojų priskaičiuotas vidutinis mėnesinis darbo užmokestis taip pat augo ir buvo, Eur: 2015–676, 2014–620. Darbuotojų darbo užmokestis neužtikrina jų saugumo ir netenkina jų poreikių. Tebėra grėsmė iš klientų, nes klientų aptarnavimo 15 kab. ir Centro prieigose neįrengtos video kameros. Įstaigoje trūksta patalpų darbo vietoms ir neužtikrinamas normatyvinis plotas 1 administruojančiam darbuotojui, taip pat nėra patalpų pritaikytų konfidencialiems pokalbiams su klientais. Centre neįrengta oro kondicionavimo sistema ir dėl to vasaros metu oro temperatūra viršija nustatytus normatyvus. Centro langai nesandarūs, todėl žiemos metu, kai kuriuose darbo kabinetuose temperatūra neatitinka nustatytų normatyvų. Centro kompiuterinė ir programinė įranga nusidėvėjusi morališkai, fiziškai ir nustatyta, kad jų spinduliuotė viršija normas, todėl būtina įsigyti 19 kompiuterių. Centro patalpos ir pastato, Taikos pr.76 prieigos tik iš dalies atitinka universalaus dizaino principus, tamsiu paros metu terittorijoje nėra apšvietimo, nėra automobilių stovėjimo aikštelės klientų ir darbuotojų automobiliams. 3.2. Atlikti patikrinimai kontroliuojančių institucijų ar vidaus audito. Išvadų apibendrinimas ir įvykdymo priemonės. Centro organizuojamas ir teikiams pagalbos į namus ir dienos socialinės globos paslaugas tikrino Valstybės kontrolė. Centro darbuotojai ir administracija sulaukė ypatingų žodinių pagyrimų dėl puikiai administruojamų socialinių paslaugų. „Integralios socialinės globos paslaugų teikimas Klaipėdos mieste“ tikrino nepriklausomi auditoriai ir pažeidimų nerado, todėl visos išlaidos patirtos šiuose projektuose kompensuotos 100 proc. KMSA Vidaus audito tarnybos darbuotoja tikrino neįgaliųjų aprūpinimo TPP funkcijos vykdymą, pateikė išvadą, kad šios funkcijos paskesnioji kontrolė yra patenkinama. 4. Vadovo indėlis tobulinant įstaigos administravimą. 4.1. Personalo valdymo, vidinių ir išorinių  resursų  paieškos rezultatai: Kartu su 2 partneriais 2015 m. buvo įgyvendintas iš dalies ES finansuojamas projektas „Integralios socialinės globos paslaugų teikimas Klaipėdos mieste“. Įstaiga kaip asocijuotas partneris nuo2014-05 iki šiol dalyvauja projekto „Aš esu čia veikloje“, kuris buvo finansuotas iš Europos ekonominės erdvės finansinio mechanizmo. Įstaigoje buvo skatinamas komandinis darbas aptarnaujant klientus, kuriant ir tobulinant teikiamų socialinių paslaugų tvarkų aprašus, organizuojant renginius. Įstaigos adminstracija sudarė sąlygos dirbti neįgaliesiems, pensinio amžiaus ir kitiems darbuotojams, taikant jiems lanksčias darbo formas, nustatytas LR DK. Skatinta socialinė partnerystė ir atsakomybė: organizuoti susitikimai su darbuotojų grupėmis/padaliniais, 2 bendruomenės susirinkimai, įstaigos darbuotojai dalyvavo 2 – ose Maisto banko akcijose, 2 – ose miesto tvarkymo talkose ir valė aplinką aplink Centrą ir Danės pakrantes. Siekta užtikrinti mažesnę personalo kaitą ir taikytos kitos darbuotojų motyvaciją didinančios priemonės: sudarytos sąlygos studijuoti ir įgyti reikalingą profesiją, ir buvo organizuoti: Metų darbuotojo rinkimai, Kalėdinis renginys „Kalėdų rytą rožė pražydo“, susitikimas su poete Dalia Teišerskyte, darbuotojai pagerbti asmeninių švenčių proga. Darbuotojai buvo skatinami mokant priedus, priemokas, šventines išmokas ir siunčiant juos į mokymus, seminarus, konferencijas, apskritus stalus ir gerosios patirties vizitus. Visiems socialines paslaugas ir išteklius adminstruojantiems darbuotojams buvo organizuota 15 val. trukmės supervizija. Pritraukta parama 5241 Eur, leido praplėsti socialines paslaugas klientams ir suteikė galimybę organizuoti įvairius renginius/mokymus darbuotojams. 4.2. Įstaigos įvaizdžio gerinimo priemonės: dalyvauta ir/ar kartu su partneriais organizuoti įvairūs renginiai Lietuvoje ir užsienyje: kaip Metodinis centras organizavome 4 gerosios patirties vizitus, iš jų 2 tarptautinius; tarptautinę konferenciją „Ori senatvė: misija (ne) įmanoma“, skirtą įstaigos 15 – kos metų jubiliejui; sociokultūrinį renginį „Sujunkime krantus“, skirtą Senjorų metams Klaipėdoje pažymėti. Direktorė ir socialiniai darbuotojai skaitė pranešimus renginiuose Lietuvoje (Klaipėdoje, Plungėje, Klaipėdos rajone,) ir užsienyje (Latvijoje (Rezeknėje). Įgyvendintos ir kitos tarptautinės veiklos: 3 praktikantai iš Rezeknės aukštosios mokyklos atliko praktiką pagal Erazmus programą. 1 –as Centro darbuotojas apdovanotas Klaipėdos miesto mero padėkos raštu. Centro veikla viešinta: internetinėje svetainėje http://parama.klaipeda.lt,; o metų pabaigoje sukurta nauja įstaigos internetinė svetainė: www.klaipedaspc.lt.  Apie Centro veiklą 13 kartų rašė Klaipėdos miesto dienraščiai, parengti 102 informaciniai pranešimai žiniasklaidai ir Klaipėdos miesto bendruomenei, kurie patalpinti įstaigos internetinėje svetainėje ir ar Facebooke.  Centras bendradarbiavo su 45 organizacijomis, iš jų 30 Lietuvos ir 15 užsienio partnerių.

 

 

Biudžetinės įstaigos Klaipėdos miesto socialinės paramos centro direktorė             Diana Stankaitienė

[1] Ataskaitai bus pritarta bendruomenės susirinkime po to, kai baigsis gripo epidemija.

[2] Iki 2013 m. buvo skaičiuojama kartu konsultavimo paslauga

[3] Nuo 2013 m. paslauga apskaitoma kaip atskira paslauga.

KONTAKTAI

Biudžetinė įstaiga Klaipėdos miesto socialinės paramos centras
Įmonės kodas: 141904935
einamoji sąskaita: LT17180500001130487
paramos sąskaita: LT177180500001130489
ŠIAULŲ bankas
Taikos pr. 76, LT-93200 Klaipėda
Tel.(8 46) 311185, faksas (8 46) 486678
El. paštas: info@klaipedaspc.lt

KAIP MUS RASTI?