Mes pasiruošę padėti!

2014

BĮ KLAIPĖDOS MIESTO SOCIALINĖS PARAMOS CENTRO DIREKTORĖS VEIKLOS ATSAKAITA UŽ 2014 METUS (Ataskaitai pritarta bendruomenės susirinkime 2014-02-20)

  1. Įstaigos pristatymas. 1.1. Juridinis statusas, pavadinimas, filialai arba skyriai adresas tel. el. paštas. Biudžetinė įstaiga Klaipėdos miesto socialinės paramos centras (toliau – Centras), Taikos pr. 76, Klaipėda, tel. 311185, faksas 486678, spc@takas.lt 1.2. Įstaigos vadovas – direktorė Diana Stankaitienė.

1.3. Darbuotojų skaičius

Adminis

tracijos darbuotojai (pareigybės)

Specialistai

(pareigybės ­– (toliau – pareig.)

Ūkinis techninis personalas (pareig.)

Pastabos: nurodykite ar atitinka esamas darbuotojų skaičius miesto tarybos ar vyriausybės patvirtintiems normatyvų reikalavimams.

3, iš jų 2 socialinių paslaugų srities pareig.

Iš 96,75 pareig.):   85,5 – socialinių paslaugų srities darbuotojų pareig.), 6,75 – sveikatos priež. specialistų pareig., 1,5 – bendrosios veiklos darbuotojų pareig., 3 – vairuotojų pareig.

0,5 pareig. pagalb. darb.

Atitinka. Centre: 2013-12-31 buvo 100,25 pareigybės: iš jų 67,5 pareigybės, kurių darbo užmokestis finansuojamas iš Savivaldybės biudžeto, 32,75 pareigybės – iš Valstybės biudžeto. 9,75 neetatinės pareigybės – ES projekto lėšų.   2013-12-31 buvo neužimti 1,75 sveikatos priežiūros specialistų etato DSGS, iš jų projekte „Integralios socialinės globos paslaugų teikimas Klaipėdos mieste“ – 1,25 – slaugytojo padėjėjo etato. Savanoriavo 179 savanoriai, iš jų 25 – padėjo teikti socialines paslaugas. Praktiką atliko 67 praktikantai, darbuotojai sirgo 2167 d. d. arba vid. 1darbuotojas nedirbo 1,96 d. d./mėn.

1.4. Naudojamos patalpos

Pastatai (nurodyti adresus)

Plotas, kv. m.

Pastabos

Centro buveinė, Taikos pr. 76,

395,73

Patalpos yra valdomos patikėjimo teise (Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2005-07-28 sprendimas Nr.T2 – 282 ir 2005-09-15 perdavimo aktas, 2006-06-29 sprendimas Nr.T2-214 ir 2008-07-31 sprendimas Nr. T2-288).

Patalpos, Minijos g. 169,

190,00

 

Patalpos 3 metams nuomojamos 4 automobiliams, automobilių padangoms ir techninėms pagalbos priemonėms saugoti (nuo 2013-07-31)

1.5. Biudžetas

Skirtos lėšos

2012 m.

2013 m.

2014 m.

Pokytis 2013 - 2014 m. proc.

Valstybės (VB)

369200

367300

655400

+78,44

Savivaldybės (SB)

1563711

1785019

1792600

+0,42

Pajamos gautos už mokamas paslaugas

151049

157607

194300

+23,28

Patalpų nuoma

-

-

-

-

Viešieji darbai ES (Darbo birža)

-

618

-

-100

Darbo birža (subsidijuojami darbai ir kiti)

20009

2206

6635,53

+66,75

Kitos lėšos (parama, fondai)

63855

232639

218747,43

-5,97

VISO

2167824

2547599

2867682,96

+11,16

  1. Įstaigos veiklos rezultatai. 2.1. Įstaigos Misija, tikslai, uždaviniai. KSPC misija - didinti socialinės rizikos grupių asmenų/šeimų galimybes integruotis į bendruomenę, siekiant išvengti socialinės atskirties ir mažinti skurdą. Tikslas - didinti visų Klaipėdos miesto bendruomenės narių galimybę gyventi orumo nežeminančiomis sąlygomis ir teikti socialines paslaugas įvairių socialinės rizikos grupių asmenims/šeimoms, neįgaliesiems bei senyvo amžiaus asmenims. Uždaviniai: teikti informaciją ir konsultuoti Klaipėdos miesto gyventojus teikiamų įstaigoje socialinių paslaugų klausimais; teikti tarpininkavimo, atstovavimo ir lydėjimo paslaugas; bendradarbiauti su valstybės ir savivaldybės įstaigomis ir institucijomis; rengti ir įgyvendinti socialinių paslaugų plėtros programas; teikti sociokultūrines paslaugas; tvarkyti asmens dokumentus socialinės rizikos grupės asmenims; organizuoti ir teikti pagalbos į namus paslaugas seniems, neįgaliems asmenims; rengti dokumentus, būtinus rūpybos įteisinimui, teikti juos teismui ir atstovauti rūpintinių interesams teisme bei vėliau kontroliuoti rūpintojų veiklą; aprūpinti neįgaliuosius techninės pagalbos priemonėmis; organizuoti ir teikti transporto paslaugas asmenims, kurie dėl negalios, ligos ar senatvės turi judėjimo problemų ir negali naudotis visuomeniniu ar individualiu transportu; įgyvendinti prieglobstį gavusių užsieniečių individualią socialinę integraciją Klaipėdos mieste (esant steigėjo sprendimui) (2014 m. nebuvo teikta); organizuoti ir teikti dienos socialinės globos paslaugas asmens namuose; aprūpinti socialinės rizikos asmenis, neįgaliuosius bei senyvo amžiaus asmenis būtiniausiais drabužiais, avalyne, maisto produktais ir kitais daiktais, gavus paramą.

2.2. 2014 metų strateginio veiklos plano tikslai, uždaviniai, vykdytos programos, priemonės ir jų įgyvendinimo rezultatai Vykdėme dvi programas: Socialinės atskirties mažinimo programą (12) ir Miesto infrastruktūros objektų priežiūros ir modernizavimo programa (7), ir 2 ES finansuojamus projektus: „Integralios socialinės globos teikimas Klaipėdos mieste“ ir „Mano Socialinė Atsakomybė“, kurį užbaigėme 2014-05. 2.3. Suteiktų paslaugų rūšys, kiekybiniai ir kokybiniai teikiamų paslaugų pokyčiai: Nemokamai teiktos bendrosios socialinės paslaugos (kaštai neskaičiuojami): informavimas, kartai: 2014–4680, 2013­–4521[1], 2012–5680; konsultavimas, kartai: 2014 –2971, 2013–2970[2], tarpininkavimas / atstovavimas, kartai: 2014–1490, 2013–1839, 2012–3526; tarpininkavimas dėl rūpybos nustatymo teismine tvarka, asm.: 2014–27, 2013–32, 2012–35; asmens dokumentų socialinės rizikos grupės asmenims tvarkymas: 2014–95 asm., 112 kartų, 2013–88 asm., 105 kartai, 2012-49 asm., 104 kartai; aprūpinimas maistu (gavus paramą), asm.: 2014–191; techninės pagalbos priemonės: 2014–906 asm., 1352 priemonės, 2013–912 asm., 1346 priemonės, 2012–892 asm., 1318 priemonių; sociokultūrinės paslaugos pasveikinant klientus ir organizuojant jiems renginius įvairių švenčių proga, asm.: 2014–135, 2013–164; 2012–180; aprūpinimas drabužiais ir avalyne, asm.: 2014–433, 2013–339; 2012–300, lydėjimas, asm./kartai: 2014–180/379, 2013-35/70. Nemokamai teiktos bendrosios socialinės paslaugos: Transporto paslaugų organizavimas ir teikimas (poreikis tenkinamas 100 %), asm.: 2014–172, 2013–161, 2012–172. Nemokamai ir/ar iš dalies mokamai teiktos socialinės priežiūros ir dienos socialinės globos paslaugos: Pagalbos į namus organizavimas ir teikimas asm.: 2014–297, 2013–267, 2012–250; pagalbos į namus paslaugų vertė Lt: 2014–592,42 tūkst. Lt, 2013–536,25 tūkst. Lt, 2012–425,48 tūkst. Lt. Vienam klientui per mėnesį vidutiniškai suteikta pagalbos į namus paslaugų, val.: 2014–22, 2013–23,5; 2012–22,6; vidutinė 1 klientui teiktų paslaugų kaina Lt/mėn: 2014– 233,97, 2013–229,7; 2012–22,6. 1 klientas už suteiktą pagalbą į namus vidutiniškai sumokėjo per mėn. Lt: 2014–45,61, 2013–41,45; 2012–37,64. 1 soc. darbuotojo padėjėjas pagalbą į namus teikė vidutiniškai, asm.: 2014–5,7, 2013–6,1, 2012–6,5. Dienos socialinės globos asmens namuose paslaugos teiktos, asm.: 2014–71, 2013–47; 2012–28; dienos socialinės globos asmens namuose paslaugos teiktos: 2014–9451 arba 49592,4 val., 2013–5607 dienos arba 29962 val.; 2012–3216 dienų arba 18590 val. Vidutiniškai per mėnesį prižiūrėta, asm.: 2014–42,08, 2013–24,08, 2012–14,42. Vienam klientui suteikta: 2014–18,72 dienos per mėn. arba arba 97,92 val. paslaugų per mėn., 2013–19, 4 dienos per mėn. arba 103,69 val. paslaugų per mėn.; 2012–18,59 dienos per mėn. arba 102,36 val. per mėn. Vienas klientas vidutiniškai per dieną prižiūrėtas, val.: 2014–4,46, 2013–5,18, 2012–4,87. 3. Problemos. 3.1. Sąlygotos vidaus ir išorės faktorių:. Įstaigos kreditiniai įsiskolinimai buvo mažesni nei 2013 m., tūkst. Lt: 2014–2,93, 2013–3,09. Įstaiga turėjo pajamų, tačiau jos nebuvo patvirtintos kaip planinės pajamos, todėl įsiskolinimai kompensuoti 2015 m. pradžioje. Vis dar nepakankamai tenkinamas, kai kurių bendrųjų, priežiūros ir dienos socialinės globos paslaugų poreikis, nes 2014 m. pab. buvo asm. įrašytų į eilę: 311 asm. – TPP gauti (valstybės deleguotoji funkcija), 22 asm. – pagalbos į namus ir 4 asm. – dienos socialinės globos asmens namuose paslaugoms gauti. Pagalbos į namus ir dienos socialinės globos asmens namuose paslaugoms poreikį galėtume kaip problemą spręsti tik įsteigus papildomus socialinių darbuotojų, slaugytojų ir slaugytojų padėjėjų pareigybes. TPP poreikio problema bus iš dalies išspręsta 2015 m. pradžioje. išdalinus priemones įsigytas iš SB lėšų. 1 soc. darbą dirbančio darbuotojo faktinė vidutinė mėnesinė priskaičiuota alga augo, Lt: 2014–2142, 2013–1328, 2012–1358, tačiau ji nebuvo pakankama, kad darbuotojai jaustųsi saugūs ir patenkintų svarbiausius poriekius. 2015 m. bus didinami soocialinių darbuotojų, socialinio darbuotojo padėjėjų, slaugytojų ir jų padėjėjų atlyginimai. Tebėra grėsmė iš klientų, nes klientų aptarnavimo kabinete neįrengtos video kameros, nepakankamas normatyvinis plotas 1 administruojančiam darbuotojui ir patalpų pritaikytų konfidencialiems pokalbiams su klientais nebuvimas. Centre neįrengta oro kondicionavimo sistema ir dėl to vasaros metu oro temperatūra viršija nustatytus normatyvus. Centro langai nesandarūs, todėl žiemos metu, kai kuriuose darbo kabinetuose temperatūra neatitinka nustatytų normatyvų. Centro internetinė svetainė neatitinka LR teisės aktuose nustatytų reikalavimų. Centro kompiuterinė ir programinė įranga nusidėvėjusi morališkai ir fiziškai (16 kompiuterių ir 1 spausdintuvas). Centro patalpos ir pastato, Taikos pr.76 prieigos tik iš dalies atitinka universalaus dizaino principus, tamsios paros metu nėra apšvietimo, automobilių aikštelės klientams. 3.2. Atlikti patikrinimai kontroliuojančių institucijų ar vidaus audito. Išvadų apibendrinimas ir įvykdymo priemonės. Projektus „Mano Socialinė Atsakomybė“ ir „Integralios socialinės globos paslaugų teikimas Klaipėdos mieste“ tikrino nepriklausomi auditoriai ir pažeidimų nerado, todėl visos išlaidos patirtos šiuose projektuose kompensuotos 100 proc. Visuomenės sveikatos centras 2014-12 tikrino bendruomenės slaugos paslaugas, paslaugų kainų paskaičiavimą ir pažeidimų nerado. KMSA SRD SPS darbuotojai tikrino socialinių paslaugų kainų paskaičiavimą ir pažeidimų nerado. 4. Vadovo indėlis tobulinant įstaigos administravimą. 4.1. Personalo valdymo, vidinių ir išorinių resursų paieškos rezultatai: Kartu su partneriais 2014 m. įgyvendinti 2 projektai, finansuojami iš ES lėšų: su 12 partnerių iš Lietuvos ir Latvijos projektą „Mano Socialinė Atsakomybė“ ir su 2 partneriais projektą „Integralios socialinės globos paslaugų teikimas Klaipėdos mieste“. Metodinis centras organizavo mokymus „Meno terapijos metodai socialiniame darbe“, kurie vyko 1 kartą ir 6 tarptautinius gerosios patirties vizitus. Skatintas komandinis darbas aptarnaujant klientus, kuriant ir tobulinant teikiamų socialinių paslaugų tvarkų aprašus, organizuojant renginius. Sudarytos sąlygos dirbti neįgaliesiems, pensinio amžiaus ir kitiems darbuotojams, taikant jiems lanksčias darbo formas, nustatytas LR DK. Skatinta socialinė partnerystė ir atsakomybė: organizuoti susitikimai su darbuotojų grupėmis/padaliniais ir 1 bendruomenės (visuotinis) susirinkimas. Siekta užtikrinti mažesnę personalo kaitą ir taikytos kitos darbuotojų motyvaciją didinančios priemonės: sudarytos sąlygos studijuoti ir įgyti reikalingą profesiją, organizuoti: Metų darbuotojo rinkimai, 1 išvyka grybauti, Kalėdinis renginys, renginys „Didžiojo penktadienio gerumo popietė“, darbuotojai pagerbti asmeninių švenčių proga. Darbuotojai buvo skatinami mokant priedus, priemokas, šventines išmokas ir deleguojant juos į mokymus, seminarus, konferencijas, apskritus stalus ir gerosios patirties vizitus. Pritraukta parama – 14153,43 Lt, leidusi praplėsti paslaugas klientams (maitinimo, aprūpinimo drabužiais ir avalyne) ir suteikusi galimybę organizuoti įvairius renginius/mokymus darbuotojams. Centro darbuotojai aktyviai dalyvavo 2 LPF „Maisto bankas“ akcijose ir surinko maisto produktų už 11480,51 Lt (2013-9961,75 Lt ). 4.2. Įstaigos įvaizdžio gerinimo priemonės: dalyvauta ir/ar kartu su partneriais organizuoti įvairūs renginiai Lietuvoje ir užsienyje: Biržuose organizuota tarptautinė konferencija „Tolerancijos ir kompromisų paieška multikultūrinėje visuomenėje“, diskusija „Europos Sąjungos nauda Lietuvai, socialinės paramos sistemai, kiekvienam iš mūsų“, kurioje dalyvavo LR Seimo narys P. Auštrevičius, direktorė ir socialiniai darbuotojai skaitė pranešimus renginiuose Lietuvoje (Klaipėdoje, Biržuose, Klaipėdos rajone) ir užsienyje (Suomijoje, Latvijoje, Vokietijoje); 8 tarptautinės veiklos: 4 gerosios patirties vizitai Centro ir kitų socialinių paslaugų įstaigų socialiniams darbuotojams užsienyje (Latvijoje ir Vokietijoje/Lenkijoje); 2 gerosios patirties vizitai Latvijos socialiniams darbuotojams Klaipėdos regione; 3–jų socialinių darbuotojų iš ES šalių (Ispanija, Austrija, Vokietija) tarptautinė stažuotė Vakarų Lietuvoje, 5 praktikančių iš Rezeknės aukštosios mokyklos tarptautinė praktika pagal Erazmus programą, 1 –as Centro darbuotojas apdovanotas Klaipėdos miesto mero padėkos raštu. Centro veikla viešinta: internetinėje svetainėje http://parama.klaipeda.lt,; apie Centro veiklą parengta 9 informaciniai pranešimai žiniasklaidai ir Klaipėdos miesto bendruomenei. Klaipėdos miesto dienraščiuose buvo publikuoti 9 straipsniai apie Centro veiklą. Centras bendradarbiavo su 51 organizacija, iš jų 36 Lietuvos ir 15 užsienio partnerių.

 

Biudžetinės įstaigos Klaipėdos miesto socialinės paramos centro direktorė             Diana Stankaitienė

[1] Iki 2013 m. buvo skaičiuojama kartu konsulatvimo paslauga

[2] Nuo 2013 m. paslauga apskaitoma kaip atskira paslauga.

KONTAKTAI

Biudžetinė įstaiga Klaipėdos miesto socialinės paramos centras
Įmonės kodas: 141904935
einamoji sąskaita: LT17180500001130487
paramos sąskaita: LT177180500001130489
ŠIAULŲ bankas
Taikos pr. 76, LT-93200 Klaipėda
Tel.(8 46) 311185, faksas (8 46) 486678
El. paštas: info@klaipedaspc.lt

KAIP MUS RASTI?