Mes pasiruošę padėti!

2013

 

BĮ KLAIPĖDOS MIESTO SOCIALINĖS PARAMOS CENTRO DIREKTORĖS VEIKLOS

ATSAKAITA UŽ 2013 METUS

  1. Įstaigos pristatymas. 1.1. Juridinis statusas, pavadinimas, filialai arba skyriai adresas tel. el. paštas. Biudžetinė įstaiga Klaipėdos miesto socialinės paramos centras (toliau – Centras), Taikos pr. 76, Klaipėda, tel. 311185, faksas 486678, spc@takas.lt 2. Įstaigos vadovas - direktorė Diana Stankaitienė.

1.3. Darbuotojų skaičius

Administracijos darbuotojai

(et.)

Specialistai (et.)

Ūkinis tech- ninis perso- nalas (et.)

Pastabos: nurodykite ar atitinka esamas darbuotojų skaičius miesto tarybos ar vyriausybės patvirtintiems normatyvų reikalavimams.

3,5, iš jų 1,5 socialiniai darbuotojai.

82,75, iš jų 70,0 socialinį                     darbą dirbantys

darbuotojai,

6,75       sveikatos

priežiūros specialistai, 5 – bendrosios veiklos specialistai.

0,5         etato

pagalbinis darbininkas

Atitinka. Centre 2013-12-31 buvo 86,75 et. etatai: iš jų – 65 et. finansuojami iš SB lėšų, 16,25 et. – iš VB, 86,75 etatuose dirbo 102 darbuotojai, iš jų 10 pensinio amžiaus ir 14 asmenų su negalia.   Neetatinės darbo vietos: 5,5 – iš projekte „ISGPTKM“[1], 7 projekte „MSA“[2], 1 – nas neįgalus darbuotojas pagal subsidijuojamų darbų programą dirbo iki 13-04-30. Centre 2013-12-31 buvo neužimti

4,25 etatai. 1 –am vadovaujančiam darbuotojui teko 12,39 etato arba 14,57 darbuotojo. Centre dirbo 165 savanoriai. Centre visuomenei naudingus darbus

atliko 11 asmenų, praktiką atliko 33 praktikantai, darbuotojai sirgo 1617 darbo dienų arba 1–as darbuotojas vidutiniškai 1,58 darbo dienos per mėn.

1.4. Naudojamos patalpos

Pastatai (nurodyti adresus)

Plotas kv. m.

Pastabos

Centro Labdaros valgykla, Baltijos pr., 103.

164,95

Patalpos buvo valdomos patikėjimo teise (Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 1999-12-23 sprendimu Nr. 262. Patalpas įstaiga valdė iki 2013-10-23.

Centro                     buveinė, Taikos pr. 76,

395,73

Patalpos yra valdomos patikėjimo teise (Klaipėdos   miesto savivaldybės tarybos 2005-07-28 sprendimas Nr.T2 – 282 ir 200509-15 perdavimo aktas, 2006-06-29 sprendimas Nr.T2-214 ir 2008-

07-31 sprendimas Nr. T2-288)

Patalpos,                      Minijos g. 169,

190,00

Patalpos 3 metams nuomojamos 4 automobiliams, automobilių padangoms ir techninėms pagalbos priemonėms saugoti (nuo 201008-02)    

1.5. Biudžetas

Skirtos lėšos

2011 m.

2012m.

2013 m.

Pokytis 2012 - 2013 m.

proc.

Valstybės

88081

369200

367300

-0,51

Savivaldybės

1579304

1563711

1785019

+14,15

Pajamos gautos už mokamas paslaugas

102346

151049

157607

+4,34

Patalpų nuoma

-

-

-

-

Kitos lėšos (parama, fondai)

137251

63855

232639

+264,32

VISO

1920638

2167824

2547599

+17,52

  1. Įstaigos veiklos rezultatai. 1. Įstaigos Misija, tikslai, uždaviniai. SPC misija - didinti socialinės rizikos grupių asmenų/šeimų galimybes integruotis į bendruomenę, siekiant išvengti socialinės atskirties ir mažinti skurdą. Tikslas - didinti visų Klaipėdos miesto bendruomenės narių galimybę gyventi orumo nežeminančiomis sąlygomis ir teikti socialines paslaugas įvairių socialinės rizikos grupių asmenims/šeimoms, neįgaliesiems bei senyvo amžiaus asmenims. Uždaviniai: teikti informaciją ir konsultuoti Klaipėdos miesto gyventojus teikiamų įstaigoje socialinių paslaugų klausimais; tarpininkauti ir atstovauti klientų interesus kitose įstaigose ir institucijose; bendradarbiauti su valstybės ir savivaldybės įstaigomis ir institucijomis; rengti ir įgyvendinti socialinių paslaugų plėtros programas; teikti sociokultūrines paslaugas; tvarkyti asmens dokumentus socialinės rizikos grupės asmenims; organizuoti ir teikti pagalbos į namus paslaugas seniems, neįgaliems asmenims; rengti dokumentus, būtinus rūpybos įteisinimui, teikti juos teismui ir atstovauti rūpintinių interesams teisme bei vėliau kontroliuoti rūpintojų veiklą; aprūpinti neįgaliuosius techninės pagalbos priemonėmis; organizuoti ir teikti maitinimą labdaros valgykloje, karšto maisto pristatymo į namus ir maisto krepšelio išdavimo paslaugas; rengti dokumentus dėl vienišų, senyvo amžiaus ir neįgalių asmenų apmokėjimo už ilgalaikį gydymą ir slaugą sveikatos priežiūros įstaigoje (2013 m. nebuvo teikta); organizuoti ir teikti transporto paslaugas asmenims, kurie dėl negalios, ligos ar senatvės turi judėjimo problemų ir negali naudotis visuomeniniu ar individualiu transportu; įgyvendinti prieglobstį gavusių užsieniečių individualią socialinę integraciją Klaipėdos mieste (2013 m. nebuvo teikta); organizuoti ir teikti dienos socialinės globos paslaugas asmens namuose ir įstaigoje; aprūpinti socialinės rizikos asmenis, neįgaliuosius bei senyvo amžiaus asmenis būtiniausiais drabužiais, avalyne, maisto produktais ir kitais daiktais, gavus paramą.
    • 2013 metų strateginio veiklos plano tikslai, uždaviniai, vykdytos programos, priemonės ir jų įgyvendinimo rezultatai Vykdėme dvi programas: Socialinės atskirties mažinimo programą (12) ir Miesto infrastruktūros objektų priežiūros ir modernizavimo programa (7), ir 2 ES finansuojamus projketus: „Integralios socialinės globos teikimas Klaipėdos mieste“ ir „Mano Socialinė Atsakomybė“.
    • Suteiktų paslaugų rūšys, kiekybiniai ir kokybiniai teikiamų paslaugų pokyčiai:

Nemokamai teikiamos bendrosios socialinės paslaugos (kaštai neskaičiuojami): informavimas, kartai:

2013–4521[3], 2012–5680 2011–5473; konsultavimas, kartai: 2013–29704, tarpininkavimas/atstovavimas, kartai: 2013–1839, 2012–3526, 2011–3423; tarpininkavimas dėl rūpybos nustatymo teismine tvarka, asm.: 2013–32, 2012–35, 2011–30; asmens dokumentų socialinės rizikos grupės asmenims tvarkymas: 2013–88 asm. ir 1622 kartai, 2012-49 asm. ir 1159 kartai, 2011–30 asm. ir 1165 kartai; maitinimo paslaugų organizavimas 2013 m. per 9 mėn. – 754 asm.; 2012–773 asm., techninės pagalbos priemonės: 2013-912 asm. ir 1346 priemonės, 2012 – 892 asm. ir 1318 priemonių, 2011–860 asm. ir 1270 priemonių, sociokultūrinės paslaugos, asm.: 2013–348; 2012–295; 2011–218 pasveikinant klientus įvairių švenčių proga; aprūpinimas drabužiais ir avalyne, asm.: 2013–477; 2012–300; 2011–477.

Nemokamai teikiamos bendrosios socialinės paslaugos (kaštai skaičiuojami): maitinimo paslaugų teikimas, asm.: 2013–637, 2012–773, 2011–863. 2010-03-23 buvo patvirtinti nauji: vienos dienos įkainis maitinimui Labdaros valgykloje ir karštiems pietums į namus – 2,50 Lt., vienam mėnesiui skiriamo maisto krepšelio įkainis – 50 Lt. Maitinimo kaštai (1 porc. vertė), Lt: 2013–4,72; 2012–4,81; 2011–3,24. Transporto paslaugų organizavimas ir teikimas (poreikis tenkinamas 100 %), asm.: 2013–161, 2012–172, 2011–166, suteiktų transporto paslaugų, kartai: 2013–8172, 2012–10452, 2011–11455. Transporto paslaugų įkainis 2010 pakeistas ir nuo 2009-07-29 galioja – 1,13 Lt/km. 1 km kaštai Lt/km.: 2013–1,36; 2012–1,17; 2011–1,20.

Nemokamai ir/ar iš dalies mokamai teikiamos socialinės priežiūros paslaugos(kaštai skaičiuojami): Pagalbos į namus organizavimas ir teikimas asm.: 2013–267, 2012–250, 2011–228; pagalbos į namus paslaugų vertė Lt: 2013–536,25 tūkst. Lt, 2012–425,48 tūkst. Lt, 2011 – už 368,91 tūkst. Lt. Vienam klientui per mėnesį vidutiniškai suteikta pagalbos į namus paslaugų, val.: 2013–23,5; 2012–22,6; vidutinė 1 klientui teiktų paslaugų kaina Lt/mėn: 2013–229,17; 2012–180,89; 2011–185,2 Lt. 1 klientas už suteiktą pagalbą į namus vidutiniškai sumokėjo per mėn. Lt: 2013–41,45; 2012–37,64; 2011–39. 1 soc. darbuotojo padėjėjas pagalbą į namus teikė vidutiniškai, asm.: 2013–6,1; 2012–6,5; 2011–5,9.  

Dienos socialinės globos asmens namuose paslaugos teiktos, asm.: 2013–47; 2012–28; 2011–15. Dienos socialinės globos asmens namuose paslaugos teiktos: 2013–5607 dienos arba 29962 val.; 2012–3216 dienų arba 18590 val. Vidutiniškai per mėnesį prižiūrėta, asm.: 2013–24,08 ir vienam klientui suteikta 19, 4 dienos per mėnesį arba 103,69 val. paslaugų per mėnesį; 2012–14,42 klientai arba suteiktos 18,59 dienos per mėnesį arba 102,36 val. per mėnesį. Vienas klientas vidutiniškai per dieną prižiūrėtas, val.: 2013–5,18 val.; 2012–4,87 val.

  1. 3.1. Sąlygotos vidaus ir išorės faktorių:. Įstaigos kreditiniai įsiskolinimai, tūkst. Lt: 2013–3,09, 2012–0, 83; 2011–6,53, 2010–30,51. Kreditinis įsiskolinimas susidarė dėl 2013 m. pab. neapmokėtų sąskaitų.

Yra asmenų su vidutiniais poreikiais ir pagyvenusių ir senų asmenų, kuriems pagalbos į namus paslaugos yra būtinos ir turėtų būtų teikiamos pagal LR socialinių paslaugų įstatymą. Vis dar netenkinamas, kai kurių bendrųjų socialinių paslaugų ir priežiūros paslaugų poreikis, nes 2013 m. pab., buvo 298 asm. įrašyti į eilę įvairioms TPP gauti (valstybės deleguotoji funkcija) ir 32 asm. pagalbos į namus paslaugoms gauti. Išliekantys vieni iš mažiausių biudžetiniame sektoriuje soc. darbą dirbančių darbuotojų atlyginimai.

1 soc. darbą dirbančio darbuotojo faktinė vidutinė mėnesinė priskaičiuota alga, Lt: 2013-1328, 20121358, 2011-1188. Nepakankamai saugios darbo sąlygos darbuotojams, nes: atlyginimų dydis yra vienas iš faktorių lemiančių saugumą darbe; tebėra grėsmė iš klientų, nes klientų aptarnavimo kabinete ir laukiamajame neįrengtos video kameros, nepakankamas normatyvinis plotas 1 administruojančiam darbuotojui ir patalpų pritaikytų konfidencialiems pokalbiams su klientais nebuvimas, ne mažos dalies darbuotojų darbo kėdės neatitinka reikalavimų. Centre neįrengta oro kondicionavimo sistema ir dėl to vasaros metu oro temperatūra viršija nustatytus normatyvus. Centro langai nesandarūs, todėl žiemos metu, kai kuriuose darbo kabinetuose temperatūra neatitinka nustatytų normatyvų. Centro internetinė svetainė neatitinka LR teisės aktuose nustatytų reikalavimų. Centro kompiuterinė ir programinė įranga nusidėvėjusi morališkai ir fiziškai (19 kompiuterių ir 3 spausdintuvai). Centro patalpos ir jų prieigos neatitinka universalaus dizaino principų. Centro prieigose: tamsios paros metu nėra apšvietimo ir nėra automobilių aikštelės klientams.

  • Atlikti patikrinimai kontroliuojančių institucijų ar vidaus audito. Išvadų apibendrinimas ir įvykdymo priemonės. Klaipėdos VMVT Centro labdaros valgyklos darbo netikrino. Projektą „MSA“ 2 kartus ir projektą „ISGPTKM“ 1 kartą tikrino nepriklausomi auditoriai. Pažeidimų nerasta. Visos išlaidos patirtos šiuose projektuose kompensuotos 100 proc.

  1. Vadovo indėlis tobulinant įstaigos administravimą. 1. Personalo valdymo, vidinių ir išorinių resursų paieškos rezultatai: Kartu su 12 partnerių iš Lietuvos ir Latvijos įgyvendinamas projektas „MSA“ kuriame vyko pilotinė kompanionų asistentų veikla ir 5 darbuotojai teikė pagalbos į namus ir lydėjimo paslaugas. Viso kartu su partneriais 2013 m. buvo įgyvendinami 2 projektai, finansuojami iš ES lėšų. Centras kaip metodinis centras organizavo mokymus „Meno terapijos metodai socialiniame darbe“, kurie vyko 2 kartus. Skatintas komandinis darbas aptarnaujant klientus, kuriant Centro teikiamų socialinių paslaugų tvarkų aprašus, organizuojant renginius. Sudaromos sąlygos dirbti neįgaliesiems, pensinio amžiaus ir kitiems darbuotojams, taikant jiems lanksčias darbo formas, nustatytas LR DK. Skatinta socialinė partnerystė: organizuoti susitikimai su darbuotojų grupėmis/padaliniais ir 2 visuotiniai susirinkimai. Siekta užtikrinti mažesnę personalo kaitą ir taikytos kitos darbuotojų motyvaciją didinančios priemonės: sudarytos sąlygos studijuoti ir įgyti reikalingą profesiją, organizuoti: Metų darbuotojo rinkimai; 2 Gerosios patirties vizitas į Latviją, Rezeknės ir Liepojos savivaldybių socialinių paslaugų įstaigas; šventinė popietė darbuotojams Centro gimtadienio proga; 2 išvykos grybauti; Velykos; Kalėdos; darbuotojai pagerbti asmeninių švenčių proga. Darbuotojai skatinti ir deleguojant juos į mokamus ir nemokamus mokymus/seminarus/konferencijas/apskritus stalus. Pritraukta parama – 32383 Lt, leidusi praplėsti maitinimo, aprūpinimo drabužiais ir avalyne paslaugų gavėjų skaičių ir suteikusi galimybę organizuoti įvairius renginius/mokymus darbuotojams. Centro darbuotojai aktyviai dalyvavo 2 LPF

„Maisto bankas“ akcijose, kurių metu surinko maisto produktų už 9961,75 Lt (2012 – 11417,96 Lt, 2011 – 11750,93 Lt).

  • Įstaigos įvaizdžio gerinimo priemonės: dalyvauta įvairiuose renginiuose Lietuvoje ir užsienyje; Centro direktorė skaitė pranešimus įvairiuose renginiuose Lietuvoje ir užsienyje (Latvijoje); kartu su partneriais organizuoti 2 gerosios patirties vizitai Centro ir kitų socialinių paslaugų įstaigų socialiniams darbuotojams užsienyje (Latvijoje); vykdyti savanorių mokymai neformaliai pagalbai skatinti, kuriuose dalyvavo 17 asm.; 1 –as Centro darbuotojas apdovanotas Klaipėdos miesto mero padėkos raštu ir 8 įstaigos darbuotojai Klaipėdos krašto socialinių darbuotojų asociacijos pirmininko padėkos raštais; Centro veikla viešinta: internetinėje svetainėje http://prama.klaipeda.lt,; apie Centro veiklą parengta 14 informacinių pranešimų žiniasklaidai ir Klaipėdos miesto bendruomenei; Centras turi partnerystę su 31 Lietuvos įstaiga ir 15 užsienio partnerių.

      BĮ Klaipėdos miesto socialinės paramos centro direktorė                                         Diana Stankaitienė

  

Ataskaita suderinta su darbuotojų taryba 2014-03-07

[1] Projektas „Integralios socialinės globos teikimas Klaipėdos mieste“.

[2] Projektas „Mano Socialinė Atsakomybė“.

[3] Iki 2013 m. buvo skaičiuojama kartu konsulatvimo paslauga 4 Nuo 2013 m. paslauga apskaitoma kaip atskira paslauga.

KONTAKTAI

Biudžetinė įstaiga Klaipėdos miesto socialinės paramos centras
Įmonės kodas: 141904935
einamoji sąskaita: LT17180500001130487
paramos sąskaita: LT177180500001130489
ŠIAULŲ bankas
Taikos pr. 76, LT-93200 Klaipėda
Tel.(8 46) 311185, faksas (8 46) 486678
El. paštas: info@klaipedaspc.lt

KAIP MUS RASTI?