Mes pasiruošę padėti!

2012

 

BĮ KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS PARAMOS CENTRO DIREKTORĖS VEIKLOS ATSAKAITA UŽ

2012  METUS

  1. Istaigos pristatymas. I.I . Juridinis statusas, pavadinimas, filialai arba skyriai adresas tel. el. paštas, Biudžetiné jstaiga Klaipédos miesto socialinés paramos centras (toliau — Centras), Taikos pr. 76, Klaipéda, tel. 311185, faksas 486678, spc@takas.lt Centro padalinys — Labdaros val kla, Baltfos r. 103, Klai éda. 1.2. staigos vadovas - direktoré Diana Stankaitiené.

1,3. Darbuoto' skaiëius

Administracijos darbuotojai

(et.)

Specialistai (et.)

CJkinis techninis personalas et.)

Pastabos: nurodykite ar atitinka esamas darbuotojll skaiëius miesto tarybos ar vyriausybés patvirtintiems normat reikalavimams.

3,5, iš ju 1,5 socialiniai darbuotojai.

73, iš ju 62 socialini darbQ dirbantys darbuotojai,

4,25 sveikatos priežiüros specialistai

1,75, iš 0,75 neigalus asmuo pagal subsidijuoja-

m11             darbL1 programq.

Atitinka. Centre buvo 77,75 et., iš ju 65,5 et. finansuojami iš SB léšu ir 12,25 et. — iš VB. Metu pat). buvo neužimti Centre buvo neužimti 2,5 etatai, iš jq: 1,75 etato iš VB 0,75 etato — iš SB. Centre dirbo 118 savanoriu; praktikq atliko 20 praktikantw, 1 1 darbuotoju — pagal viešuju darbu programq ir 3 pagal subsidijuojamll darby programq. Darbuotojai sirgo 846 darb. d.

1.4. Naudo•amos atal os

Pastatai (nurodyti adresus)

Plotas kV. m.

Pastabos

Centro Labdaros valgykla, Baltijos pr., 103. Patalpos valdomos patikéjimo teise: Klaipédos miesto savivaldybés tarybos 1999-12-23 sprendimu Nr. 262 ir 2000-04-09 erdavimo- rièmimo aktu.

164,95

2005-11-08 Labdaros valgykloje atlikti kadastriniai matavimai, kuritl metti nustatyta, kad patalpu plotas - 163,30 kV. m.

Centro buveiné, Taikos pr. 76, Patalpos valdomos patikéjimo teise: Klaipédos miesto savivaldybés tarybos 2005-07-28 sprendimas Nr. T2 — 282 ir 200509-15 perdavimo aktas, 2006-06-29 sprendimas

Nr.T2-214 ir 2008-07-31 sprendimas Nr. T2-288ø

395,73

esanëias patalpas Valstybiné komisija priémé 2008-07-01.                      Jose daigiau nei 4 m. administruojamos, organizuojamos ir teikiamos bendrosios ir      socialinés priežiüros      ir globos aslau os.

Patalpos, Minijos g. 169, nuomojamos 4 automobiliams, automobiliu padangoms ir techninéms pagalbos riemonèms sau Otis

145

Patalpos nuomojamos nuo 2005 m. Nauja sutartis dél patalpu nuomos sudaryta

2010-08-02 ir yalio•a 3 metus.

•lu5. Biudžetas

Skirtos léšos

2010 m.

2011 m.

2012m

Pokytis 2011- 2012 m.

roc.

Valstybés

20021

88081

369200

+319,16

Savivald bés

1471637

1 579304

1 563711

-0,99

Pajamos gautos už mokamas aslaugas

47612

102346

151049

+4 7,59

Patal nuoma

 

 

 

 

Kitos léšos (parama, fòndai)

63130

137251

83864

-40,54

VISO

160240

0

192063

8

216782

4

+12,75

 

  1. Istaigos veiklos rezultatai. 2.1. Istaigos Misija, tikslai, uždaviniai. SPC misija - didinti socialinés rizikos grupiu asmenu/šeimu galimybes integruotis j bendruomenç, siekiant išvengti socialinés atskirties ir mažinti skurdQ. Tikslas - didinti visu Klaipédos miesto bendruomenés narill galimybç gyventi orumo nežeminanëiomis sqlygomis ir teikti socialines paslaugas jvairiL1 socialinés rizikos grupill asmenims/šeimoms, nejgaliesiems bei senyvo amžiaus asmenims. Uždaviniai: teikti informacijq ir konsultuoti Klaipédos miesto gyventojus teikiamu jstaigoje socialiniu paslaugu klausimais; tarpininkauti ir atstovauti klientq interesus kitose istaigose ir institucijose; bendradarbiauti su valstybés ir savivaldybés jstaigomis ir institucijomis; rengti ir jgyvendinti socialiniu paslaugu plétros programas; teikti sociokultürines paslaugas; tvarkyti asmens dokumentus socialinés rizikos grupés asmenims; organizuoti ir teikti pagalbos i namus paslaugas seniems, nejgaliems asmenims; rengti dokumentus, bütinus rüpybos jteisinimui, teikti juos teismui ir atstovauti rüpintiniu interesams teisme 'beJ-vèliaLLkontroli loti rüpintojll veiklq; aprüpinti nejgaliuosius techninés pagalbos priemonémis; organizuoti ir teikti maitinimq labdaros valgykloje, karšto maisto pristatymo i namus ir maisto krepšelio išdavimo paslaugas; rengti dokumentus dél vienišu, senyvo amžiaus ir neigalitl asmenu apmokéjimo už ilgalaikj gydymq ir slaugq sveikatos priežiüros jstaigoje (2012 m. nebuvo teikta); organizuoti ir teikti transporto paslaugas asmenims, kurie dél negalios, ligos ar senatvés turi judejimo problemu ir negali naudotis visuomeniniu ar individualiu transportu; igyvendinti prieglobstj gavusiu užsienieéiL\ individualiq socialinç integraciiq Klaipédos mieste; organizuoti ir teikti dienos socialinés globos paslaugas asmens namuose ir jstaigoje; aprüpinti socialinès rizikos asmenis, neigaliuosius bei senyvo amžiaus asmenis bütiniausiais drabužiais, avalyne, maisto produktais ir kitais daiktais, gavus paramq.2.2, 2012 mettl strateginio veiklos plano tikslai, uždaviniai, vykdytos programos, priemonés ir ju igyvendinimo rezultatai Vykdéme I Socialinés atskirties mažinimo programq (12); 2.3. Suteiktq paslaugtl rüšys, kiekybiniai ir kokybiniai teikiamtl paslaugtl pokyëiai: Nemokamai teikiamos bendrosios socialinés paslaugos (kaštai neskaiëiuojami): informavimas, kartai: 2012- 5680 (1,04 kartais daugiau nei 201 1), 201 1-5473; tarpininkavimas/atstovavimas, kartai.: 2012-3526 (l .03 kartais daugiau nei

201 1), 201 1-3423; tarpininkavimas dél rüpybos nustatymo teismine tvarka, asm.: 2012-35 (1 2 kartu daugiau nei 201 1), 201 1-30; asmens dokumentll socialinés rizikos grupés asmenims tvarkymas 2012 - 49 asrn. 1159 ir kartai, 201 1-30 asm., 1 165 kartai. (0.9 kartu mažiau nei 201 1); prieglobsti gavusiq užsienieëill integracija, asm.: 2012 ir 2011 - 0; maitinimo paslaugq organizavimas suteikta 773 asm.: 2012 m. pateikta prašymu — 834, patenkinta prašymtl — 808 2011 m, pateikta prašymu - 1662 (pagal saraša), patenkinta prašymu — 1 525 (pagal sqrašq), (l , 9 kartu mažiau nei 201 1), techninés pagalbos priemonés asm.: 2012 — 892, 201 1-954, (0,9 kartu mažiau nei 201 1), sociokultürinés paslaugos 2012 m. teiktos - 295 asm., 201 1 m. - 218 asm. pasveikinant klientus ivairill švenèiu proga; aprüpinimas drabužiais ir avalyne, asm.: 2012 — 300, 201 1-477 (0,6 kartll mažiau nei 201 1). Nemokamai teikiamos bendrosios socialinés paslaugos (kaštai skaiëiuojami): maitinimo paslaugtl teikimas, asm.: 2012 — 773, 2011-863 (0,9 karto mažiau nei 201 1), vidutiniškai per men. maitinta, asm.: 2012-183, 201 1-278, (0.6 kartLl mažiau nei 201 1). 2010-03-

23 patvirtinti nauji: vienos dienos jkainis maitinimui Labdaros valgykloje ir karštiems pietums j namus 2,50 Lt., vienam ménesiui skiriamo maisto krepšelio jkainis — 50 Lt; maitinimo kaštai (1 porc. verté), Lt.* 2012- 4,81, 2011-3,24 (1,48 kartai daugiau nei 201 1). Transporto paslaugtl organizavimas ir teikimas (poreikis tenkinamas 100 0/0), asm.: 2012- 172, 201 1-166 (1,04 kartcy daugiau nei 201 1); suteiktu transporto paslaugq, kartai: 2012-10452, 201 1-1 1455 (0,9 kartll mažiau nei 201 1); 2012 m. lyginant su 201 1 m. paslaugu kartu sumažéjo, kadangi 4 nuolatiniu transporto paslaugu gavèjai mire, 0 1 išvyko. Transporto paslaugq ikainis 2010 pakeistas ir nuo 2009-07-29 galioja-l.13 Lt/km. 1 km kaštai Lt/km — 2012 m. 1,17 Lt/km, 201 1-1,20, Lt/km. Nemokamai ir/ar iš dalies mokamai teikiamos socialinés priežiüros paslaugos/jtl kaštai: pagalbos i namus organizavimas ir teikimas asm.: 2012-250 (1,1 karto daugiau nei 201 1), 201 1-228; pagalbos j namus buvo suteikta: 2012 - už 425475,88 Lt (15,33 proc. daugiau nei 201 1), 201 1 - už 368910,36 Lt. Vienam klientui per ménesj vidutiniškai suteikta pagalbos j namus paslaugq: 2012 — 22,6 val. (201 126,74 val.), vidutinè I klientui teiktu paslaugu kaina per mén.: 2012-180,89 Lt, 201 1-185,2 Lt. I klientas užr suteiktq pagalbq i namus vidutiniškai sumokéjo per mén,: 2012 — 37,64 Lt, 201 1 — po 39 Lt. I soc. darbuotojo padéjéjas pagalbq j namus teiké vidutiniškai, asm.: 2012-6,5 201 1-5,9. Per 2012 m. clienos socialinés globos asmens namuose paslaugos teiktos 28 asm. (1,87 karto daugiau nei 201 1), 201 1 15 asm. 2012 m. laikotarpiu dienos socialinés globos asmens namuose paslaugos teiktos 3216 clientl arba 18590 val. 2012 metu laikotarpi vidutiniškai per ménesj prižiüréti 14,42 klientai arba suteiktos - 1 8,59 dienos / 102,36 val. arba 4,87 val. per dienq paslaugu.

  1. 3.1. Salygotos vidaus ir išorés faktoriu:. Istaigos kreditoriniai jsiskolinimai 2012 m sumažéjo ir buvo 831,22 Lt (7,85 karto mažesni nei 201 1), 201 1 m. — 6,53 tükst. Lt, 2010-30,51 tükst. Lt. Didèjanti bedarbysté, skurdas ir socialiné atskirtis ir dél to augantys klientq, kurie kreipiasi tikédamiesi socialinill pas[augu skaiéius, ir socialiniu darbuotoju darbo krüviai. Darbuotojams bütina juos informuoti/konsultuoti ir paaiškinti kodél jiems parama priklauso ar nepriklauso. Reaguodami i Klaipédos m. gyventojtl ar organizaciju pranešimus ir prašymus bei vertindami soc. paslaugtl poreiki susiduriame su tuo, kad yra asmenu su vidutiniais poreikiais ir pagyvenusiu ir senu asmenu, kuriems pagalbos i namus paslaugos yra bütinai reikalingos ir jos priklauso pagal LR socialiniu paslaugu jstatymq, taéiau jos neteikiamos dél Klaipédos miesto tarybos 2009-07-23 sprendimu Nr. T2-287 jvestll apribojimu. Negalime teikti kartu gyvenantiems asmenims nuo 18 m. , kai vienam Tiš ju nustatytas 0-55 procentu darbingumo, o kitam vidutinill specialiuju poreikiu lygis ar kitam yra 70 ar daugiau metu, arba abiems nustatytas vidutiniu specialillju poreikitl lygis, arba abiems yra 70 ar daugiau metq, nors pagal LR esocialinill

paslaugq jstatymq ir lydimuosius aktus turétu büti teikiamos. Vis dar netenkinamas, kai kuriu bendrujll socialiniu paslaugu poreikis, nes 2012 m. pab., buvo 304 asm. jrašytu j eilç gauti jvairill TPI) Maitinimo paslaugoms eilèje metil pabaigoje buvo irašyti 83 asm. ir jei nebütume gavç paramos iš LP F „Maisto bankas"(skirta maisto produktu už 39623,44 Lt) eiléje irašytL1 bütll buvç dar daugiau asmenu. Išliekantys vieni iš mažiausiu biudžetiniame sektoriuje soc. darbq dirbanèiu darbuotojll atlyginimai: I soc. darbQ dirbanéio darbuotojo faktiné vidutinè ménesiné priskaièiuota alga, Lt: 2012 - 1358 Lt (170 Lt didesné nei 2011 m., taéiau 2008 m. lygio vis dar nepasieké), 2011-1 188, 2010-1166, 2009-1210, 20081415. Nepakankamai saugios darbo sqlygos darbuotojams, nes sumažinus 5 proc. darbo užmokesèio fonda darbuotojams buvo suteikiamos neapmokamos atostogos nuo IO iki 29 darbo dienu. Tebéra nuolatiné grésmé iš klientu (dél léšu stokos klientu aptarnavimo kabinete ir laukiamajame nejrengtos video kameros). Nepakankamas patalptl plotas didéjanèiam klientu srautui aptarnauti ir patalpq, pritaikytll konfidencialiems pokalbiams nebuvimas. Patalpu archyviniu dokumentu saugojimui nepakankamumo problema buvo išsprçsta jrengus archyvo patalpas. Centro internetiné svetainé neatitinka reikalaviml\, nes jos koregavimui neskiriami finansiniai ištekliai. 3.2. Atlikti patikrinimai kontroliuojanëiL1 institucijtl ar vidaus audito. Išvadq apibendrinimas ir ivykdymo priemonés. Klaipédos VMVT valgyklos darbq tikrino 1 kartq ir nustatyti trükumai pašalinti per nurodytq laikotarpj.

  1. Vadovo indélis tobulinant istaigos administravima. 4.1. Personalo valdymo, vidinill ir išorinill resursq paieškos rezultatai: Kartu su 12 partnerill iš Lietuvos ir Latvijos jgyvendinamas projektas „Mano socialiné atsakomybê" kuriame buvo organizuoti bendruomenés mokymai neigalilljll socialinés integracijos ir universalus dizaino temomis. Viso kartu su partneriais 2012 m. buvo parengta 8 projektai, iš kuritl I gavo finansavimq ir kitas gaus 2013 m. Centras kaip metodinis centras organizavo mokymus „Meno terapijos metodai socialiniame darbe", kurie vyko 4 kartus. Užtikrintas socialinill paslaugu administravimo ir teikimo kokybé, tobulintas ju vidinis administravimas. Skatintas komandinis darbas aptarnaujant klientus, kuriant jvairius tvarku aprašus, organizuojant renginius. Sudaromos sqlygos dirbti nejgaliesiems, pensinio amžiaus ir kitiems darbuotojams, taikant jiems lanksèias darbo formass Skatinta socialinè partnerysté: organizuoti susitikimai su clarbuotojl\ grupémis/padaliniais ir 2 visuotiniai susirinkimai. Siekta užtikrinti mažesnç personalo kaitq ir taikytos kitos clarbuotoju motyvacijq didinanéios priemonés: sudarytos sqlygos studijuoti ir jgyti reikalingq profesijq, organizuoti: Metu darbuotojo rinkimai; 1 Gerosios patirties vizitas i Tauragés rajono savivaldybés socialiniu paslaugtl istaigas; šventiné popieté darbuotojams Centro gimtadienio proga darbuotojams; I išvyka grybauti; 2 išvykos j spektaklj; Velykos; Kalèdos; darbuotojai pagerbti asmeniniu švenëitl proga. Darbuotojai skatinti ir deleguojant juos j mokamus ir nemokamus mokymus/seminarus/konferencijas/apskritus stalus, iš viso 119 renginiuose (687 kartai arba vidutiniškai po 5,77 darbuotojus renginyje). Pritraukta parama - 83864 Lt, leidusi praplésti maitinimo, aprüpinimo drabužiais ir avalyne paslaugu gavéjll skaiéiu ir suteikusi galimybç organizuoti jvairius renginius/mokymus darbuotojams. Centro darbuotojai aktyviai dalyvavo LPF „Maisto bankas" akcijose. 2012 m. balandžio 8/9 ir 2011-11-18/19 d. , kurill metu surinko maisto produktu už 11417,96 Lt (201 1 1 1750,93 lat. 4.2. Istaigos ivaizdžio gerinimo priemonés: dalyvauta ivairiuose renginiuose Lietuvoje ir užsienyje. Centro direktoré skaité pranešimus jvairiuose renginiuose Lietuvoje ir užsienyje (Danijoje, Latvijoje, Velse)e Kartu su partneriais organizuotos 2 gerosios patirties vizitai centro ir kitll socialinicž paslaugu istaigll socialiniams darbuotojams užsienyje (Italijoje ir Latvijoje). 2012 m. sausio men. jstaigos vadové apdovanota Gerumo žvaigžde ir 2 LR Socialinés apsaugos ir darbo ministro padékomis. Centro direktorés pavaduotoja apdovanota Klaipédos miesto mero padèkos raštu ir 5 jstaigos darbuotojai Klaipédos krašto socialinill darbuotojll padékos asociacijos pirmininko padékos raštais. Centro veikla viešinta: internetinéje svetainëje http://prama.klaipeda.lt, Apie Centro veiklQ publikuota 16 straipsniu, parengti 19 informacinill pranešimtl žiniasklaidai ir Klaipédos miesto bendruomenei.

    BI Klaipédos miesto socialinés paramos centro                                                         Diana Stankaitiené

Ataskaita suderinta su (larbuotojtl taryba 2012-0245

KONTAKTAI

Biudžetinė įstaiga Klaipėdos miesto socialinės paramos centras
Įmonės kodas: 141904935
einamoji sąskaita: LT17180500001130487
paramos sąskaita: LT177180500001130489
ŠIAULŲ bankas
Taikos pr. 76, LT-93200 Klaipėda
Tel.(8 46) 311185, faksas (8 46) 486678
El. paštas: info@klaipedaspc.lt

KAIP MUS RASTI?