Mes pasiruošę padėti!

2011

BĮ KLAIPĖDOS MIESTO SOCIALINĖS PARAMOS CENTRO DIREKTORĖS VEIKLOS

ATSAKAITA UŽ 2011 METUS

  1. Įstaigos pristatymas. 1.1. Juridinis statusas, pavadinimas, filialai arba skyriai adresas tel. el.

paštas. Biudžetinė įstaiga Klaipėdos miesto socialinės paramos centras (toliau – Centras), Taikos pr. 76, Klaipėda, tel. 311185, faksas 486678, spc@takas.lt Centro padalinys – Labdaros valgykla, Baltijos pr. 103, Klaipėda. 1.2. Įstaigos vadovas - direktorė Diana Stankaitienė.

1.3. Darbuotojų skaičius

Administraci- jos darbuotojai

(et.)

Specialistai (et.)

Ūkinis tech- ninis perso- nalas (et.)

Pastabos: nurodykite ar atitinka esamas darbuotojų skaičius miesto tarybos ar vyriausybės patvirtintiems normatyvų reikalavimams.

3,5, iš jų 1,5 socialiniai darbuotojai.

73, iš jų 62 socialinį darbą dirbantys darbuotojai, 4,25 sveikatos priežiūros specialistai

1,75,     iš     jų

0,75 neįgalus asmuo pagal subsidijuoja-

mų                 darbų programą.

Atitinka. Centre buvo 77,75 et., iš jų – 65,5 et. finansuojami iš SB lėšų ir 12,25 et. – iš VB. Metų pab. buvo neužimti   Centre buvo neužimti 2,5 etatai, iš jų: 1,75 etato iš VB 0,75 etato – iš SB. Centre dirbo 118 savanorių; praktiką atliko 20 praktikantų; 11 darbuotojų – pagal viešųjų darbų programą ir 3 pagal subsidijuojamų darbų programą. Darbuotojai sirgo 846 darb. d.

1.4. Naudojamos patalpos

Pastatai (nurodyti adresus)

Plotas kv. m.

Pastabos

Centro Labdaros valgykla, Baltijos pr., 103. Patalpos valdomos patikėjimo teise: Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 1999-12-23 sprendimu Nr. 262 ir 2000-04-09 perdavimo-priėmimo aktu.

164,95

2005-11-08 Labdaros valgykloje atlikti kadastriniai matavimai, kurių metu nustatyta, kad patalpų plotas - 163,30 kv. m.

Centro buveinė, Taikos pr. 76, Patalpos valdomos patikėjimo teise: Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2005-07-28 sprendimas Nr.T2 – 282 ir 200509-15 perdavimo aktas, 2006-06-29 sprendimas Nr.T2-214 ir 2008-07-31 sprendimas Nr. T2-288.

349,08

338.82

1 a. patalpas Valstybinė komisija priėmė 2008-07-01. Jose administruojamos, organizuojamos ir teikiamos bendrosios ir socialinės priežiūros ir globos paslaugos.

Patalpos, Minijos g. 169, nuomojamos 4 automobiliams, automobilių padangoms ir techninėms pagalbos priemonėms saugoti.

145

Patalpos nuomojamos nuo 2005 m. Nauja sutartis dėl patalpų nuomos sudaryta 2010-08-02 ir galioja 3 metus.

1.5. Biudžetas

Skirtos lėšos

2009 m.

2010 m.

2011m

Pokytis 2010- 2011 m. proc.

Valstybės

18769

20021

88081

+339,94

Savivaldybės  

1563908

1471637

1579304

+7,32

Pajamos gautos už mokamas paslaugas

11471

47612

102346

+315,06

Patalpų nuoma

-

-

-

-

Kitos lėšos (parama, fondai)

27855

63130

137251

+114,96

VISO

1622045

1609849

1920638

+19,86

  1. Įstaigos veiklos rezultatai. 1. Įstaigos Misija, tikslai, uždaviniai. SPC misija -

didinti socialinės rizikos grupių asmenų/šeimų galimybes integruotis į bendruomenę, siekiant išvengti socialinės atskirties ir mažinti skurdą. Tikslas - didinti visų Klaipėdos miesto bendruomenės narių galimybę gyventi orumo nežeminančiomis sąlygomis ir teikti socialines paslaugas įvairių socialinės rizikos grupių asmenims/šeimoms, neįgaliesiems bei senyvo amžiaus asmenims. Uždaviniai: teikti informaciją ir konsultuoti Klaipėdos miesto gyventojus teikiamų įstaigoje socialinių paslaugų klausimais; tarpininkauti ir atstovauti klientų interesus kitose įstaigose ir institucijose; bendradarbiauti su valstybės ir savivaldybės įstaigomis ir institucijomis; rengti ir įgyvendinti socialinių paslaugų plėtros programas; teikti sociokultūrines paslaugas; tvarkyti asmens dokumentus socialinės rizikos grupės asmenims; organizuoti ir teikti pagalbos į namus paslaugas seniems, neįgaliems asmenims; rengti dokumentus, būtinus rūpybos įteisinimui, teikti juos teismui ir atstovauti rūpintinių interesams teisme bei vėliau kontroliuoti rūpintojų veiklą; aprūpinti neįgaliuosius techninės pagalbos priemonėmis; organizuoti ir teikti maitinimą labdaros valgykloje, karšto maisto pristatymo į namus ir maisto krepšelio išdavimo paslaugas; rengti dokumentus dėl vienišų, senyvo amžiaus ir neįgalių asmenų apmokėjimo už ilgalaikį (daugiau kaip 120 d.) gydymą ir slaugą sveikatos priežiūros įstaigoje (2011 m. nebuvo teikta); organizuoti ir teikti transporto paslaugas asmenims, kurie dėl negalios, ligos ar senatvės turi judėjimo problemų ir negali naudotis visuomeniniu ar individualiu transportu; įgyvendinti prieglobstį gavusių užsieniečių individualią socialinę integraciją Klaipėdos mieste; organizuoti ir teikti dienos socialinės globos paslaugas asmens namuose ir įstaigoje; aprūpinti socialinės rizikos asmenis, neįgaliuosius bei senyvo amžiaus asmenis būtiniausiais drabužiais, avalyne, maisto produktais ir kitais daiktais, gavus paramą.2.2. 2010 metų strateginio veiklos plano tikslai, uždaviniai, vykdytos programos, priemonės ir jų įgyvendinimo rezultatai Vykdėme 1 Socialinės atskirties mažinimo programą (12); 2.3. Suteiktų paslaugų rūšys, kiekybiniai ir kokybiniai teikiamų paslaugų pokyčiai: Nemokamai teikiamos bendrosios socialinės paslaugos (kaštai neskaičiuojami): informavimas, kartai: 2011- 5473 (1,09 kartų daugiau nei 2010), 2010-5020; tarpininkavimas/atstovavimas, asm.: 2011-3423 (1,75 kartų mažiau nei 2010), 2010-1961; tarpininkavimas dėl rūpybos nustatymo teismine tvarka, asm.: 2011-30 (1,5 kartų daugiau nei 2010), 2010-20; asmens dokumentų socialinės rizikos grupės asmenims tvarkymas - 2011-34 asm. ir kartai.: 2011-1165 (1,07 kartų mažiau nei 2010), 2010-1247; prieglobstį gavusių užsieniečių integracija, asm.: 2011 – 0, 2010 – 1; maitinimo paslaugų organizavimas (poreikis tenkinamas

91,75, proc.), asm.: 2011 m. pateikta prašymų -1662, patenkinta prašymų – 1525; techninės pagalbos priemonės (poreikis tenkinamas 77,81proc.), asm.: 2011-954, (1,01 kartų daugiau nei 2010), 2010-941; sociokultūrinės paslaugos 2011 m. teiktos - 218 asm. pasveikinant klientus įvairių švenčių proga; aprūpinimas drabužiais ir avalyne, asm.: 2011-477 (1,57 kartų mažiau nei 2010), 2010-749. Nemokamai teikiamos bendrosios socialinės paslaugos (kaštai skaičiuojami): maitinimo paslaugų teikimas, asm.: 2011-863 (1,1 karto mažiau nei 2010), 2010-946; vidutiniškai per mėn. maitinta, asm.: 2011-278, (2,34 kartų daugiau nei 2010), 2010-118,82. 2010-03-23 patvirtinti nauji: vienos dienos įkainis maitinimui Labdaros valgykloje ir karštiems pietums į namus - 2,50 Lt., vienam mėnesiui skiriamo maisto krepšelio įkainis – 50 Lt; maitinimo kaštai (1 porc. vertė), Lt: 2011-3,24 (1,23 kartų daugiau nei 2010), 2010-2,63; transporto paslaugų organizavimas ir teikimas (poreikis tenkinamas 100 %), asm.: 2011-166 (1.43 kartų mažiau nei 2010) 2010-238; suteiktų transporto paslaugų, kartai: 2011-11455 (1,1 kartų daugiau nei 2010) 2010-10405; transporto paslaugų įkainis 2010 pakeistas ir nuo 2009-07-29 galioja-1,13 Lt/km. 1 km kaštai Lt/km20111,20, 2010-1,21 Lt/km. Nemokamai ir/ar iš dalies mokamai teikiamos socialinės priežiūros paslaugos/jų kaštai: pagalbos į namus organizavimas ir teikimas (asmenų su dideliais specialiaisiais poreikiais pagalbos į namus poreikis nuo 2010-07-01 tenkinamas 100 %), asm.: 2011228 (1,05 karto mažiau nei 2010), 2010-240; pagalbos į namus buvo suteikta: 2011- už 368910.36 Lt

(20,24 proc. mažiau nei 2010), 2010 - už 464 248,04 Lt. Vienam klientui per mėnesį vidutiniškai suteikta pagalbos į namus paslaugų: 2011 – 26,74 val. (2010-24,02 val.), vidutinė 1 klientui teiktų paslaugų kaina per mėn.: 2011-185,2 Lt (2010-216,13 Lt); 1 klientas už suteiktą pagalbą į namus vidutiniškai sumokėjo per mėn.: 2011 – 39 Lt (2010 – po 45,69 Lt). 1 soc. darbuotojo padėjėjas pagalbą į namus teikė vidutiniškai, asm.: 2011-5,9 (2010-6,1) . Dienos socialinės globos paslaugos teiktos 15 asm., (7,5 kartų daugiau nei 2010), 2010-2. DSGAN paslaugos buvo teikiamos 1342 dienas arba 6297 val. Vidutiniškai per mėnesį prižiūrėti 6,42 klientai. DSGAN paslaugos suteiktos vidutiniškai per mėnesį vienam asmeniui 7,46 dienos / 36.47 val. 3. Problemos. 3.1. Sąlygotos vidaus ir išorės faktorių:. Įstaigos kreditoriniai įsiskolinimai 2011 m sumažėjo ir buvo 6525,54 Lt (4,6 karto mažesni nei 2010), 2010-30,51 tūkst. Lt. Didėjanti bedarbystė, skurdas ir socialinė atskirtis ir dėl to augantys klientų, kurie kreipiasi tikėdamiesi socialinių paslaugų skaičius, ir socialinių darbuotojų darbo krūviai. Darbuotojams būtina juos informuoti/konsultuoti ir paaiškinti kodėl jiems parama priklauso ar nepriklauso. Nepakankami ir sumažinti finansiniai resursai skiriami socialinės atskirties ir skurdo mažinimui: maitinimo ir pagalbos į namus paslaugoms organizuoti ir teikti. Nors 2010 m. pab. pagalbai į namus gauti eilėje nebuvo įrašytų asmenų, bet realiai yra asmenų su vidutiniais poreikiais ir pagyvenusių ir senų asmenų, kuriems pagalbos į namus paslaugos priklauso pagal LR socialinių paslaugų įstatymą. Negalime teikti kartu gyvenantiems asmenims nuo 18 m., kai vienam iš jų nustatytas 0-55 procentų darbingumo, o kitam vidutinių specialiųjų poreikių lygis ar kitam yra 70 ar daugiau metų, arba abiems nustatytas vidutinių specialiųjų poreikių lygis, arba abiems yra 70 ar daugiau metų. Jos neteikiamos dėl Klaipėdos miesto tarybos 2009-07-23 sprendimu Nr. T2-287 įvestų apribojimų, nors pagal LR socialinių paslaugų įstatymą ir lydimuosius aktus turėtų būti teikiamos. Vis dar netenkinamas, kai kurių bendrųjų socialinių paslaugų poreikis, nes 2011 m. pab., buvo asm. įrašytų į eilę. Per paskutinius 3 m. Valstybė mažino finansavimą techninės pagalbos priemonėms įsigyti, todėl padidėjo eilės slaugos lovoms, universaliems vežimėliams ir kitai technikai. Maitinimo paslaugoms eilėje metų pabaigoje buvo įrašyti 46 asm. ir jei nebūtume gavę paramos iš LPF „Maisto bankas“(skirta maisto produktų už 137251 Lt) eilėje įrašytų būtų buvę dar daugiau. Išliekantys vieni iš mažiausių biudžetiniame sektoriuje soc. darbą dirbančių darbuotojų atlyginimai: 1 soc. darbą dirbančio darbuotojo faktinė vidutinė mėnesinė priskaičiuota alga, Lt: 2011-1188 (22 Lt didesnė nei 2010 m., tačiau lyginant su 2008 m. - mažesnė 227 Lt), 2010-1166, 2009-1210, 2008-1415. Nepakankamai saugios darbo sąlygos darbuotojams ir nuolatinė grėsmė iš klientų (dėl lėšų stokos klientų aptarnavimo kabinete ir laukiamajame neįrengtos video kameros). Nepakankamas patalpų plotas didėjančiam klientų srautui aptarnauti ir patalpų, pritaikytų konfidencialiems pokalbiams nebuvimas. Patalpų archyvinių dokumentų saugojimui nepakankamumo problema bus išspręsta įrengus archyvines patalpas. 3.2. Atlikti patikrinimai kontroliuojančių institucijų ar vidaus audito. Išvadų apibendrinimas ir įvykdymo priemonės. Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos vidaus audito tarnyba tikrino įstaigą 2010 ir surašė rekomendacijas, kurių dauguma įgyvendinta 2010/2011 m. Klaipėdos VMVT valgyklos darbą tikrino 1 kartą ir nustatyti trūkumai pašalinti per nurodytą laikotarpį. 4. Vadovo indėlis tobulinant įstaigos administravimą. 4.1. Personalo valdymo, vidinių ir išorinių resursų paieškos rezultatai: Kartu su 8 partneriais iš 6 savivaldybių įgyvendintas projektas „MES RENKAMĖS: profesijas ir savanorystę“, kuriame buvo organizuoti bedarbių ir socialinėje atskirtyje esančių asmenų mokymai ir ugdyti jų socialiniai įgūdžiai. Projektas užbaigtas 2011-12-31. Viso kartu su partneriais 2011 m. buvo parengta 10 projektų, iš kurių 3 gavo finansavimą, o viena paraiška dar yra nagrinėjama. Kartu su partneriais iš Latvijos ir Lietuvos parengtas projektas „Mano socialinė atsakomybė“, kuris bus pradėtas įgyvendinti 2012-04-02. Projekte sukurtos 2 darbo vietos, organizuojami mokymai Klaipėdos regiono socialiniams ir kitiems darbuotojams ir vykdomos kitos veiklos. Užtikrintas socialinių paslaugų administravimo ir teikimo kokybė, tobulintas jų vidinis administravimas. Skatintas komandinis darbas aptarnaujant klientus, kuriant tvarkos aprašus, organizuojant renginius. Sudaromos sąlygos dirbti neįgaliesiems, pensinio amžiaus ir kitiems darbuotojams, taikant jiems lanksčias darbo formas. Skatinta socialinė partnerystė: organizuoti susitikimai su darbuotojų grupėmis/padaliniais ir 2 visuotiniai susirinkimai. Siekta užtikrinti mažesnę personalo kaitą ir taikytos kitos darbuotojų motyvaciją didinančios priemonės: sudarytos sąlygos studijuoti ir įgyti reikalingą profesiją, organizuoti: Metų darbuotojo rinkimai; 1 Gerosios patirties vizitas į Tauragės rajono savivaldybės socialinių paslaugų įstaigas; šventinė popietė darbuotojams Centro gimtadienio proga darbuotojams; 1 išvyka grybauti; 2 išvykos į spektaklį; Velykos; Kalėdos; darbuotojai pagerbti asmeninių švenčių proga. Darbuotojai skatinti ir deleguojant juos į mokamus ir nemokamus mokymus/seminarus/konferencijas/apskritus stalus, iš viso 119 renginiuose (687 kartai arba vidutiniškai po 5,77 darbuotojus renginyje).   Pritraukta parama - 114019 Lt, leidusi praplėsti maitinimo, aprūpinimo drabužiais ir avalyne paslaugų gavėjų skaičių ir suteikusi galimybę organizuoti įvairius renginius/mokymus darbuotojams. Centro darbuotojai aktyviai dalyvavo LPF „Maisto bankas“ akcijose. 2011 m. balandžio 8/9 ir 2011-11-18/19 d., kurių metu surinko maisto produktų už 11750,93 Lt (16,47 proc. nuo bendros maitinimui panaudotos sumos). 4.2. Įstaigos įvaizdžio gerinimo priemonės: dalyvauta apskrito stalo diskusijoje Kaune, kur Centro direktorė skaitė pranešimą „Pagalbos šeimai modelio „Home-Start“ įdiegimo Lietuvoje galimybės“, 2 tarptautiniuose renginiuose užsienyje: Italijoje (2 darb.), Švedijoje (1 darb.), 11 renginių Lietuvoje. 2011-05-20-22 Centras savo veiklą pristatė mugėje „Šeimynėlė 2011”. 2011 06 27 buvo organizuota mokslinė – praktinė konferencija “Socialinio darbo patrauklumas: teisiniai, teoriniai ir praktiniai aspektai”, kurioje dalyvavo 88 dalyviai. Įstaigos vadovė apdovanota 2 Socialinės apsaugos ir darbo ministro padėkomis, direktorės pavaduotoja apdovanota Klaipėdos miesto mero padėkos raštu ir 5 įstaigos darbuotojai Klaipėdos krašto socialinių darbuotojų padėkos asociacijos pirmininko padėkos raštais. Centro veikla viešinta: internetinėje svetainėje http://prama.klaipeda.lt, Apie Centro veiklą publikuota 16 straipsnių, parengti 19 informacinių pranešimų žiniasklaidai ir Klaipėdos miesto bendruomenei.

      BĮ Klaipėdos miesto socialinės paramos centro direktorė                                            Diana Stankaitienė

  

Ataskaita suderinta su darbuotojų taryba 2011-02-10

KONTAKTAI

Biudžetinė įstaiga Klaipėdos miesto socialinės paramos centras
Įmonės kodas: 141904935
einamoji sąskaita: LT17180500001130487
paramos sąskaita: LT177180500001130489
ŠIAULŲ bankas
Taikos pr. 76, LT-93200 Klaipėda
Tel.(8 46) 311185, faksas (8 46) 486678
El. paštas: info@klaipedaspc.lt

KAIP MUS RASTI?