Mes pasiruošę padėti!

2010

 

 

BĮ KLAIPĖDOS MIESTO SOCIALINĖS PARAMOS CENTRO DIREKTORĖS VEIKLOS ATSAKAITA UŽ 2010 METUS

  1. Įstaigos pristatymas. 1.1. Juridinis statusas, pavadinimas, filialai arba skyriai adresas tel. el. paštas. Biudžetinė įstaiga Klaipėdos miesto socialinės paramos centras (toliau SPC), Taikos pr 76, Klaipėda, tel. 311185, faksas 486678, spc@takas.lt SPC padalinys-Labdaros valgykla, Baltijos pr. 103, Klaipėda.1.2. Įstaigos vadovas - direktorė Diana Stankaitienė.

1.3. Darbuotojų skaičius

Administra- cijos darbuo-

tojai (et.)

Specia-

listai

(et.)

Ūkinis tech-

ninis perso- nalas (et.)

Pastabos: nurodykite ar atitinka esamas darbuotojų skaičius miesto tarybos ar vyriausybės patvirtintiems normatyvų reikalavimams.

3, iš jų 2 socialiniai darbuotojai

66,5 iš jų 51 socialinį darbą dirbantys darbuotojai

Iš 51, 10 soc. darbuotojai

1,75, iš jų 0,75 neįgalus asmuo pagal subsidijuo-

jamų darbų programą

Atitinka. Centre buvo 70,5 et., iš jų – 65,5 et. finansuojami iš SB lėšų ir 5 et. – iš VB. Metų pab. buvo neužimti 11,875 et., iš jų:   3,5 et. finansuojami iš VB ir 8,375 – iš SB. Centre dirbo 19 savanorių; praktiką atliko 31 praktikantas;   13 darbuotojų – pagal viešųjų darbų programą. Darbuotojai sirgo 1909 kal. d., arba 1403 darb. d. arba vidutiniškai 1 etatiniam vienetui teko 31 k. d. arba 23 d. d.

1.4. Naudojamos patalpos

Pastatai (nurodyti adresus)

Plotas

Pastabos

Centro Labdaros valgykla (toliau LV), Baltijos pr., 103. Patalpos valdomos patikėjimo teise: Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 1999-12-23 sprendimu Nr. 262 ir 2000-04-09 perdavimo-priėmimo aktu.

164,95

kv. m.

2005-11-08 LV atlikti kadastriniai   matavimai, kurių metu nustatyta, kad patalpų plotas - 163,30 kv. m. tačiau patalpų plotas vis dar nesumažintas.

Centro buveinė, Taikos pr. 76, Patalpos valdomos patikėjimo teise: Klaipėdos   miesto savivaldybės tarybos 2005-07-28 sprendimas Nr.T2 – 282 ir 2005-09-15 perdavimo aktas, 2006-06-29 sprendimas Nr.T2-214 ir 2008-07-31 sprendimas Nr. T2-288.

349,08 kv. m.

 

 

338.82 kv. m.

1 a. patalpas Valstybinė komisija priėmė 2008-07-01. Jose administruojamos, organizuojamos ir teikiamos bendrosios ir socialinės priežiūros paslaugos.

Patalpos, Minijos g. 169, nuomojamos 4 automobiliams, automobilių padangoms ir techninėms pagalbos priemonėms (toliau TPP) saugoti.

145

kv. m.

Patalpos nuomojamos nuo 2005 m. Nauja sutartis dėl patalpų nuomos sudaryta 2010-12-18 ir įsigaliojo nuo 2008-01-01.

1.5. Biudžetas

 

Skirtos lėšos

2008 m.

2009 m.

2010 m

Pokytis 2009- 2010 m. proc.

Valstybės

234587

18769

20021

+6,67

Savivaldybės

1753534

1563908

1471637

-5.90

Pajamos gautos už mokamas paslaugas (kartu su pajamomis už metalo laužą ir makulatūrą)

13495

11471

47612

+315,06

Patalpų nuoma

-

-

-

-

Kitos lėšos (parama, fondai)

724045

27855

63130

+126,64

VISO

2725661

1622045

1602400

-1,21

  1. Įstaigos veiklos rezultatai. 2.1. Įstaigos .Misija, tikslai, uždaviniai. SPC misija - didinti socialinės rizikos grupių asmenų/šeimų galimybes integruotis į bendruomenę, siekiant išvengti socialinės atskirties ir mažinti skurdą. Tikslas - didinti visų Klaipėdos miesto bendruomenės narių galimybę gyventi orumo nežeminančiomis sąlygomis ir teikti socialines paslaugas įvairių socialinės rizikos grupių asmenims/šeimoms, neįgaliesiems bei senyvo amžiaus asmenims. Uždaviniai: teikti informaciją ir konsultuoti Klaipėdos miesto gyventojus teikiamų įstaigoje socialinių paslaugų klausimais; tarpininkauti ir atstovauti klientų interesus kitose įstaigose ir institucijose; bendradarbiauti su valstybės ir savivaldybės įstaigomis ir institucijomis; rengti ir įgyvendinti socialinių paslaugų plėtros programas; teikti sociokultūrines paslaugas; tvarkyti asmens dokumentus socialinės rizikos grupės asmenims; organizuoti ir teikti pagalbos į namus paslaugas seniems, neįgaliems asmenims bei šeimoms, auginančioms vaikus su negalia; rengti dokumentus, būtinus rūpybos įteisinimui, teikti juos teismui ir atstovauti rūpintinių interesams teisme bei vėliau kontroliuoti rūpintojų veiklą; aprūpinti neįgaliuosius techninės pagalbos priemonėmis; organizuoti ir teikti maitinimą labdaros valgykloje, karšto maisto pristatymo į namus ir maisto krepšelio išdavimo paslaugas; rengti dokumentus dėl vienišų, senyvo amžiaus ir neįgalių asmenų apmokėjimo už ilgalaikį (daugiau kaip 120 d.) gydymą ir slaugą sveikatos priežiūros įstaigoje; organizuoti ir teikti transporto paslaugas asmenims, kurie dėl negalios, ligos ar senatvės turi judėjimo problemų ir negali naudotis visuomeniniu ar individualiu transportu; įgyvendinti prieglobstį gavusių užsieniečių individualią socialinę integraciją Klaipėdos mieste; organizuoti ir teikti dienos socialinės globos paslaugas asmens namuose ir įstaigoje; aprūpinti socialinės rizikos asmenis, neįgaliuosius bei senyvo amžiaus asmenis būtiniausiais drabužiais, avalyne, maisto produktais ir kitais daiktais, gavus paramą.

2.2. 2010 metų strateginio veiklos plano tikslai, uždaviniai, vykdytos programos, priemonės ir jų įgyvendinimo rezultatai Vykdėme 3 programas: Socialinės atskirties mažinimo programą (12); Valstybinių (valstybės perduotų savivaldybėms) funkcijų įgyvendinimo programą (05). 2.3. Suteiktų paslaugų rūšys, kiekybiniai ir kokybiniai teikiamų paslaugų pokyčiai: Nemokamai teikiamos bendrosios socialinės paslaugos (kaštai neskaičiuojami): informavimas/konsultavimas, kartai: 2010-5020 (1,57 kartų daugiau nei 2009), 2009-3180; tarpininkavimas/atstovavimas, asm.: 2010-1961 (1,04 kartų mažiau nei 2009), 2009-2054; tarpininkavimas dėl rūpybos nustatymo teismine tvarka, asm.: 2010-20 (1,1 kartų mažiau nei 2009), 2009-22; asmens dokumentų socialinės rizikos grupės asmenims tvarkymas, asm.: 2010-1994 (1,33 kartų daugiau nei 2009), 2009-149; prieglobstį gavusių užsieniečių integracija, asm.: 2010/2009-po 1; maitinimo paslaugų organizavimas (poreikis tenkinamas 88,6%), asm.: 2010-1441 (1,14 kartų daugiau nei 2009), 2009-1263; techninės pagalbos priemonės (poreikis tenkinamas 83,20%), asm.: 2010-941, 2009-737; sociokultūrinės paslaugos-teiktos 726 kartus pasveikinant daugiau nei 200 asm. įvairių švenčių proga, aprūpinimas drabužiais ir avalyne, asm.: 2010-749 (1,86 kartų daugiau nei 2009), 2009-40. Nemokamai teikiamos bendrosios socialinės paslaugos (kaštai skaičiuojami): maitinimo paslaugų teikimas, asm.: 2010-946 (1,28 karto mažiau nei 2009), 2009-1211; vidutiniškai per mėn. maitinta, asm.: 2010-118,82, 2009-121,1; 2010-03-23 patvirtinti nauji: vienos dienos įkainis maitinimui Labdaros valgykloje ir karštiems pietums į namus - 2,50 Lt., vienam mėnesiui skiriamo maisto krepšelio įkainis – 50 Lt; maitinimo kaštai (vieno porcijos vertė), Lt: 2010-2,63 (2,2 kartų mažiau nei 2009), 2009-5,80; transporto paslaugų organizavimas ir teikimas (poreikis tenkinamas 100 %), asm.: 2010-238 (1.22 kartų mažiau nei 2009), 2009-291; suteiktų transporto paslaugų, kartai: 2010-10405 (1,3 kartų daugiau nei 2009), 2009-7994,5; transporto paslaugų įkainis 2010 pakeistas ir nuo 2009-07-29 galioja-1,13 Lt/km. 1 km kaštai (su remonto išlaidomis) - 2010-1,21 Lt/km., 2009-1,14 Lt/km. Nemokamai ir/ar iš dalies mokamai teikiamos socialinės priežiūros paslaugos/jų kaštai: pagalbos į namus organizavimas ir teikimas (asmenų su dideliais specialiaisiais poreikiais pagalbos į namus poreikis nuo 2010-07-01 tenkinamas 100 %), asm.: 2010-240 (1,08 karto daugiau nei 2009), 2009-222; pagalbos į namus buvo suteikta: 2010 - už 464 248,04 Lt, (6,93 % mažiau nei 2009), 2009-už 498 824,59 Lt. Vienam klientui per mėnesį vidutiniškai suteikta pagalbos į namus paslaugų: 2010-24,02 val., 2009-28,42 val., vidutinė 1 klientui teiktų paslaugų kaina per mėn.: 2010-216,13Lt, 2009-233,01 Lt, 1 klientas už suteiktą pagalbą į namus vidutiniškai sumokėjo per mėn: 2010-po 45,69 Lt, 2009-po 42,02 Lt. 1 soc. darbuotojo padėjėjas pagalbą į namus teikė vidutiniškai, asm.: 2010-6,1, 2009-5,5. Socialinių įgūdžių ugdymo ir palaikymo paslaugos: 12 mot. dalyvavo formaliuose 1320 val. teor. ir prakt. mokymuose pagal auklių – socialinio darbuotojo padėjėjo mokymo programą, 10 asm. dalyvavo formaliuose 280 teor. ir prakt. mokymuose pagal valytojų mokymo programą, 15 asm.-neformaliose 200 val. teor. mokymuose pagal formalią HOME START vadybininkų – organizatorių mokymo programą, 57 asm.- seminare „Individualios karjeros planavimas“. Dienos socialinės globos paslaugos teiktos 2 asm., nes paslauga pradėta teikti gruodžio viduryje. 3. Problemos. 3.1. Sąlygotos vidaus ir išorės faktorių:. Įstaigos kreditoriniai įsiskolinimai 2010 m sumažėjo ir buvo 30,51 tūkst. Lt. (3,10 karto mažiau nei 2009), 2009-94,5. Didėjanti bedarbystė, skurdas ir socialinė atskirtis ir dėl to augantys klientų, kurie kreipiasi tikėdamiesi socialinių paslaugų skaičius, ir socialinių darbuotojų darbo krūviai. Darbuotojams būtina juos informuoti/konsultuoti ir paaiškinti kodėl jiems parama priklauso ar nepriklauso. Nepakankami ir sumažinti finansiniai resursai skiriami socialinės atskirties ir skurdo mažinimui: maitinimo ir pagalbos į namus paslaugoms organizuoti ir teikti. Nors 2010 m. pab. pagalbai į namus gauti eilėje nebuvo įrašytų asmenų, bet realiai yra asmenų su vidutiniais poreikiais ir pagyvenusių ir senų asmenų, kuriems pagalbos į namus paslaugos priklauso pagal LR socialinių paslaugų įstatymą. Jos neteikiamos dėl Klaipėdos miesto tarybos 2009-07-23 sprendimu Nr T2-287 įvestų apribojimų. Vis dar netenkinamas, kai kurių bendrųjų socialinių paslaugų poreikis, nes 2010 m. pab., buvo asm. įrašytų į eilę. Per paskutinius 3 m. Valstybė mažino finansavimą techninės pagalbos priemonėms įsigyti, todėl padidėjo eilės slaugos lovoms, universaliems vežimėliams ir kitai technikai. Maitinimo paslaugoms eilėje metų pabaigoje buvo įrašyti 185 asm. ir jei nebūtume gavę paramos iš LPF „Maisto bankas“(skirta maisto produktų už 28955 Lt) eilėje įrašytų būtų buvę dar daugiau. Dienos globos namuose paslaugos pradėtos teikti tik 2010-12 mėn. viduryje, nes tik lapkrityje gautas leidimas higienos pasas, licencija bendruomenės slaugai. Didėjantys, tačiau ir toliau išliekantys vieni iš mažiausių biudžetiniame sektoriuje soc. darbuotojų atlyginimai: 1 soc. darbuotojo faktinė vidutinė mėnesinė priskaičiuota alga, Lt: 2010-1210 (241 Lt mažesnė nei 2009 arba lyginant su 2008 mažesnė beveik 14,5%), 2009-1451, 2008-1415. Pagerėjusios, nes įrengta vieno langelio principu veikiantis klientų aptarnavimo kabinetas, tačiau nepakankamai saugios darbo sąlygos darbuotojams ir nuolatinė grėsmė iš klientų: klientų aptarnavimo kabinete ir laukiamajame neįrengtos video kameros. Nepakankamas patalpų plotas didėjančiam klientų srautui aptarnauti, patalpų, pritaikytų konfidencialiems pokalbiams nebuvimas. Centras nepradėjo teikti dienos socialinės globos paslaugų institucijoje, nes Klaipėdos miesto savivaldybės taryba nusprendė, kad jos bus teikiamos šiaurinėje miesto dalyje. 3.2. Atlikti patikrinimai kontroliuojančių institucijų ar vidaus audito. Išvadų apibendrinimas ir įvykdymo priemonės. Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos vidaus audito tarnyba tikrino įstaigą ir surašė rekomendacijas, kurių dauguma įgyvendinta 2010 m. Klaipėdos VMVT LV darbą tikrino 1 kartą. Nustatyti trūkumai pašalinti per nurodytą laikotarpį. Išorės auditoriai auditavo įgyvendinamą PGU integracijos programą 1 kartą ir pažeidimų nerasta. 4. Vadovo indėlis tobulinant įstaigos administravimą. 4.1. Personalo valdymo, vidinių ir išorinių resursų paieškos rezultatai: kartu su 8 partneriais iš 6 savivaldybių įgyvendintas projektas „MES RENKAMĖS: profesijas ir savanorystę“, kuriame buvo organizuoti bedarbių ir socialinėje atskirtyje esančių asmenų mokymai ir ugdyti jų socialiniai įgūdžiai, 3 darbuotojams sudaryta galimybė dalyvauti gerosios patirties vizite (stažuotėje) Perigiu ir Paryžiuje (Prancūzijoje). Užtikrintas socialinių paslaugų administravimo ir teikimo kokybė, tobulinta jų vidinis administravimas. Skatintas komandinis darbas aptarnaujant klientus, kuriant tvarkos aprašus, organizuojant renginius. Sudaromos sąlygos dirbti neįgaliesiems ir pensinio amžiaus darbuotojams, taikant jiems lanksčias darbo formas. Skatinta socialinė partnerystė: organizuoti susitikimai su darbuotojų grupėmis/padaliniais ir 1 visuotinis susirinkimas. Siekta užtikrinti mažesnę personalo kaitą ir taikytos kitos darbuotojų motyvaciją didinančios priemonės: sudarytos sąlygos studijuoti ir įgyti reikalingą profesiją, organizuoti: Metų darbuotojo rinkimai, 1 Gerosios patirties vizitas į Pagėgių ir Jurbarko savivaldybių socialinių paslaugų įstaigas, šventinė popietė Centro jubiliejaus proga darbuotojams, kuri vyko S. Dacho namuose, 1 ekskursija į Druskininkų vandens atrakcionų parką, 2 išvykos grybauti, 1 išvyka į spektaklį, išvyka plaukiojimas laivu Nemuno deltomis, skirta Socialinių darbuotojų dienai paminėti, Velykos, socialinių darbuotojų diena, Kalėdos, darbuotojai pagerbti asmeninių švenčių proga, darbuotojai deleguoti į 28 mokamus ir nemokamus mokymus/seminarus/konferencijas. Pritraukta parama (63130 Lt), leidusi praplėsti maitinimo paslaugų gavėjų skaičių ir suteikusi galimybę organizuoti įvairius renginius/mokymus darbuotojams. 4.2. Įstaigos įvaizdžio gerinimo priemonės: dalyvauta: apskrito stalo diskusijoje Vilniuje, kur Centro direktorė skaitė pranešimą „Pagalbos šeimai modelio „ Home-Start“ įdiegimo Lietuvoje galimybės“, 3 tarptautiniuose renginiuose užsienyje:        Vokietijoje, Švedijoje, Prancūzijoje, 5 renginiuose Lietuvoje; organizuota: 1 konferencija „Socialinės atskirties ir skurdo mažinimas: retrospektyva ir ateities vizija“, skirta Centro veiklos 10-mečiui (dalyvavo 79 dalyviai ir 6 darbuotojai skaitė pranešimus socialinio darbo praktikos klausimais); kartu su projekto partneriais - socialinis forumas Vilniuje, viešbutyje „Congres“ (dalyvavo 35 dalyviai ir pranešimus skaitė 1 darbuotojas ir 1 savanoris); 1 vieša diskusija „Tolerancija. Ar tai pasiekiam mūsų bendruomenėje “ (dalyvavo 50 dalyvių). Centro darbuotojai aktyviai dalyvavo LPF „Maisto bankas“ akcijose 2010-04-9/10 d. ir 2010-11-26/27 d. SPC veikla viešinta: Klaipėdos miesto dienraščiuose publikuoti 7 straipsniai, parengti 9 informaciniai pranešimai žiniasklaidai ir Klaipėdos miesto bendruomenei.

 

BĮ Klaipėdos miesto socialinės paramos centro direktorė                                         Diana Stankaitienė

Ataskaita suderinta su darbuotojų taryba 2011-01-28

KONTAKTAI

Biudžetinė įstaiga Klaipėdos miesto socialinės paramos centras
Įmonės kodas: 141904935
einamoji sąskaita: LT17180500001130487
paramos sąskaita: LT177180500001130489
ŠIAULŲ bankas
Taikos pr. 76, LT-93200 Klaipėda
Tel.(8 46) 311185, faksas (8 46) 486678
El. paštas: info@klaipedaspc.lt

KAIP MUS RASTI?