Mes pasiruošę padėti!

2009

 

PRITARTA

Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos

200 m.               d. sprendimu Nr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

  1. Įstaigos pristatymas. 1.1. Juridinis statusas, pavadinimas, filialai arba skyriai adresas tel. el. paštas. Biudžetinė įstaiga Klaipėdos miesto socialinės paramos centras (toliau SPC), Taikos pr 76, Klaipėda, tel. 311185, faksas 486678, spc@takas.lt SPC padalinys-Labdaros valgykla, Baltijos pr. 103, Klaipėda.1.2. Įstaigos vadovas-direktorė Diana Stankaitienė

1.3. Darbuotojų skaičius

Administra- cijos darbuo-

tojai (et.)

Specia-

listai

(et.)

Ūkinis tech-

ninis perso- nalas (et.)

Pastabos: nurodykite ar atitinka esamas darbuotojų skaičius miesto tarybos ar vyriausybės patvirtintiems normatyvų reikalavimams.

7, iš jų 5 socialiniai darbuotojai

62,75

iš jų 49 social-

niai darbuo-tojai ir 0.25 projekto darbuotojas

1,75, iš jų 0,75 pagal subsidijuo-

jamų darbų programą

2009 m pab. 70,5 etatai, iš jų užimti 65,5 etatai, kurių darbo užmokestis finansuojamas iš Savivaldybės biudžeto, 5 etatai finansuojami iš Valstybės biudžeto neužimti. 2009-02 buvo užimti ir 0,75 etatai, kurie   finansuojami iš finansuojami iš Valstybės biudžeto Pagalbos į namus (toliau PNP) paslaugoms gauti yra eilės, taigi etatų trūksta.

1.4. Naudojamos patalpos

Pastatai (nurodyti adresus)

Plotas

Pastabos

Centro Labdaros valgykla (toliau LV), Baltijos pr., 103. Patalpos valdomos patikėjimo teise: Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 1999-12-23 sprendimu Nr. 262 ir 2000-04-09 perdavimo-priėmimo aktu.

164,95

kv. m.

2005-11-08 LV atlikti kadastriniai matavimai, kurių metu nustatyta, kad patalpų plotas - 163,30 kv. m. 2006, 2008, 2009 kreiptasi į Savivaldybės administraciją dėl patikėjimo teise valdomų patalpų ploto sumažinimo. Patalpų plotas vis dar nesumažintas.

Centro buveinė, Taikos pr. 76, Patalpos valdomos patikėjimo teise: Klaipėdos   miesto savivaldybės tarybos 2005-07-28 sprendimas Nr.T2 – 282 ir 2005-09-15 perdavimo aktas, 2006-06-29 sprendimas Nr.T2-214 ir

2008-07-31 sprendimas Nr. T2-288.

349,08 kv. m.

 

 

338.82 kv. m.

1 a. patalpas Valstybinė komisija priėmė 2008-07-01. Jose administruojamos, organizuojamos ir teikiamos bendrosios ir socialinės priežiūros paslaugos. Dienos globai institucijose teikti patalpų 1 a. neužtenka.

2 a. patalpos nepritaikytos socialinių paslaugų administravimui, organizavimui ir teikimui.

Patalpos, Minijos g. 169, nuomojamos 5 automobiliams, automobilių padangoms ir techninėms pagalbos priemonėms ( toliau TPP) saugoti.

145

kv. m.

Patalpos nuomojamos nuo 2005 m. Nauja sutartis dėl patalpų nuomos sudaryta 2007-12-18 ir įsigaliojo nuo 2008-01-01. Sutartis dėl patalpų nuomos nutraukta 2010 m sausio pabaigoje.

1.5. Biudžetas

 

Skirtos lėšos

2007 m

2008 m.

2009 m.

Pokytis 2008 - 2009 m. proc.

Valstybės

180089

234587

18769

- 92,00

Savivaldybės

1213100

1753534

1563908

- 10,81

Pajamos gautos už mokamas paslaugas (kartu su pajamomis už metalo laužą ir makulatūrą)

21323

13495

11471

- 15,00

Patalpų nuoma

-

-

 

- 96,15

Kitos lėšos (parama, fondai)

809279

724045

27855

- 40,49

VISO

2223791

2725661

1622045

- 40,49

  1. Įstaigos veiklos rezultatai. 2.1. Įstaigos .Misija, tikslai, uždaviniai. SPC misija - didinti socialinės rizikos grupių asmenų/šeimų galimybes integruotis į bendruomenę, siekiant išvengti socialinės atskirties ir mažinti skurdą. Tikslas - didinti visų Klaipėdos miesto bendruomenės narių galimybę gyventi orumo nežeminančiomis sąlygomis ir teikti socialines paslaugas įvairių socialinės rizikos grupių asmenims/šeimoms, neįgaliesiems bei senyvo amžiaus asmenims. Uždaviniai: teikti informaciją ir konsultuoti (toliau IKP) Klaipėdos miesto gyventojus teikiamų įstaigoje socialinių paslaugų (toliau SP) klausimais; tarpininkauti ir atstovauti (toliau ATP) klientų interesus kitose įstaigose ir institucijose; bendradarbiauti su valstybės ir savivaldybės įstaigomis ir institucijomis; rengti ir įgyvendinti socialinių paslaugų plėtros programas; teikti sociokultūrines paslaugas (toliau SKP); tvarkyti asmens dokumentus socialinės rizikos grupės asmenims (toliau PSRGA); organizuoti ir teikti PNP seniems, neįgaliems asmenims bei šeimoms, auginančioms vaikus su negalia; rengti dokumentus, būtinus rūpybos įteisinimui, teikti juos teismui ir atstovauti rūpintinių interesams teisme bei vėliau kontroliuoti rūpintojų veiklą (toliau RŪP); aprūpinti neįgaliuosius TPP; organizuoti ir teikti maitinimą (toliau MP) LV, karšto maisto pristatymo į namus ir maisto krepšelio išdavimo paslaugas; rengti dokumentus dėl vienišų, senyvo amžiaus ir neįgalių asmenų apmokėjimo už ilgalaikį (daugiau kaip 120 d.) gydymą ir slaugą sveikatos priežiūros įstaigoje; organizuoti ir teikti transporto paslaugas asmenims, kurie dėl negalios, ligos ar senatvės turi judėjimo problemų ir negali naudotis visuomeniniu ar individualiu transportu (toliau TP); įgyvendinti prieglobstį gavusių užsieniečių individualią socialinę integraciją Klaipėdos mieste (toliau PGUI); organizuoti ir teikti dienos socialinės globos paslaugas (toliau DGP) asmens namuose ir įstaigoje; aprūpinti socialinės rizikos asmenis, neįgaliuosius bei senyvo amžiaus asmenis būtiniausiais drabužiais, avalyne, maisto produktais ir kitais daiktais, gavus paramą (toliau APRŪP). 2.2. 2009 metų strateginio veiklos plano tikslai, uždaviniai, vykdytos programos, priemonės ir jų įgyvendinimo rezultatai Vykdėme 3 programas: Socialinės atskirties mažinimo programa (12); Valstybinių (valstybės perduotų savivaldybėms) funkcijų įgyvendinimo programa (05) ; Specialioji programa (18). 2.3. Suteiktų paslaugų rūšys, kiekybiniai ir kokybiniai teikiamų paslaugų pokyčiai: Nemokamai teikiamos bendrosios socialinės paslaugos (kaštai neskaičiuojami): IKP, kartai.: 2009-3180 (1,01 kartų↑nei 2008), 2008-3125, 2007-8298; ATP, asm.: 2009- 2054, (1,19 kartų↓nei 2008), 2008-3125, 2007-4530; RŪP, asm.: 2009-22 (1,04 kartų↓nei 2008),, 2008-21 2007-25, PSRGA, asm.: 2009-1495 (1,76 kartų↑nei 2008m.), 2008-850, 2007-721, PGUI organizavimas, asm.: 2009-1 (99 kartus↓nei 2008), 2008-99 PGU, 2007-55; MP organizavimas (poreikis tenkinamas 84 %), asm.: 2009-1263 (1,16 kartų↓nei 2008) , 2008-1464, 2007-1560; TPP (poreikis tenkinamas 55, 75 %), asm.: 2009-736, 2008-980, 2007-941; SKP – teiktos 26 Klaipėdos ilgaamžiams, 16 – TP ir 222-PNP, gavėjams ir 11 klubo Klaipėda narių; APRŪP, asm.: 2009-401 (5,9 kartų↑nei 2008m.), 2008-68, 2007-290; Nemokamai teikiamos bendrosios socialinės paslaugos (kaštai skaičiuojami): MP teikimas, asm.: 2009 -1211 (1,16 karto↓nei 2008), 2008-1405, 2007-1478; vidutiniškai per mėn. maitinta, asm.: 2009-121,1, 2008-117,08, 2007-123,17, maitinimo kaštai (vieno porcijos vertė), įvertinus patirtas išlaidas, Lt: 2009-5,80 (1,21kartų↓nei 2008), 2008-7,02, 2007-6,53; TP organizavimas ir teikimas (poreikis tenkinamas 95 %), asm. ir/ar org.: 2009-291(1.22 kartų↑nei 2007), 2008-354, 2007-225, suteiktų TP, kartai: 2009-7994,5 (1,1 kartų↑nei 2008), 2008-7284, 2007-5880, TP įkainis 2009 pakeistas ir nuo 2009-07-23 galioja-1,39 Lt/km. 1 km kaštai-2009-1,14 Lt/km (su remonto išlaidomis) arba 1,51 Lt/km (su amortizacija ir remonto išlaidomis), 2008 m. – 1,39 Lt/km., 2007 m.- 1,23 Lt/km. Nemokamai ir/ar iš dalies mokamai teikiamos socialinės priežiūros paslaugos/jų kaštai: PNP organizavimas ir teikimas (poreikis tenkinamas 78,45 %), asm.: 2009-222 (1,01↓karto nei 2007), 2008-224 2007-138, 2006-188; suteiktų PNP, kartai: 2009-60838 (1,11 karto↑nei 2008), 2008-54880, 2007 -38218, 2006-40590. PNP buvo suteikta: 2009-už 498 824,59 Lt, (266 424,41 Lt arba 14,64 %↑nei 2008), 2008-232 399,59 Lt. Vienam klientui per mėnesį vidutiniškai suteikta paslaugų: 2009-28,42 val., vidutinė 1 klientui teiktų paslaugų kaina: 2009-233,01 Lt/mėn., 1 PNP karto vidutinė kaina – 8,20 Lt, 2008 m. – 4,23 Lt.. 1 klientas už suteiktas PNP vidutiniškai sumokėjo: 2009-po 42,02 Lt/mėn., 2008 m. – po 35,07 Lt/mėn. 1 soc. darbuotojo padėjėjas teikė PNP vidutiniškai: 2009-5,5 klientams, 2008 m. – 5,84, 2007 m. – 5,75. 3. Problemos. 3.1. Sąlygotos vidaus ir išorės faktorių:. Įstaigos kreditoriniai įsiskolinimai per paskutinius 3 metus augo, tūks.Lt: 2009-94,5, 2008-46,4, 2007-4,6. 2007 m įstaiga neturėjo išlaidų už buveinės priežiūrą. 2008 m.3 ketv. SPC persikėlė į naują buveinę ir patalpų valymui, šildymui, el. energijai, vandeniui, internetui, pastatų apsaugai ir priežiūrai 2008 ir 2009 buvo paskirti nepakankami asignavimai. Didėjanti bedarbystė, skurdas ir socialinė atskirtis ir dėl to augantys klientų, kurie kreipiasi tikėdamiesi SP skaičius ir socialinių darbuotojų darbo krūviai. Nepakankami finansiniai resursai skiriami socialinės atskirties ir skurdo mažinimui: maitinimo, transporto ir pagalbai namuose paslaugoms organizuoti ir teikti, kurie 2009 metais buvo netgi sumažinti 15 proc. Vis dar netenkinamas, kai kurių SP poreikis, nes 2009 m. pab, buvo asm. įrašytų į eilę, asm.: PNP: pirmoje eilėje-46, antroje eilėje-15, MP-203, TPP-460. 2008 ir 2009 m. Savivaldybė neskyrė lėšų TPP įsigyti, todėl padidėjo eilės slaugos lovoms, universaliems vežimėliams ir pan. Padidėjęs ir toliau augantis PNP ir TP poreikis, tačiau sumažėjęs lėšų gautų teikiant šias SP surinkimas. Nepradėtos teikti dienos globos namuose paslaugos: tvarka patvirtinta tik 2008-12 pabaigoje., 2009 m. buvo rengiamos konkurso sąlygos darbo vietų ir socialinės rizikos veiksnių vertinimui, pradėtas vykdyti paslaugos pirkimo konkursas, bet jis neužbaigtas, nes buvo apskųstas. Didėjantys, tačiau ir toliau išliekantys vieni iš mažiausių biudžetiniame sektoriuje soc. darbuotojų atlyginimai: 1 soc. darbuotojo faktinė vidutinė mėnesinė priskaičiuota alga, Lt: 2009-1451 (36 Lt↑nei 2008), 2008-1415, 2007-1096, 2006-1043 Pagerėjusios, tačiau nepakankamai saugios darbo sąlygos darbuotojams bei nuolatinė grėsmė iš klientų: naujose patalpose neįrengtos video kameros, neatliktas darbo vietų ir psichosocialinių veiksnių vertinimas, nes daugiau nei 6 metai neskiriamos lėšos. Nepakankamas patalpų plotas didėjančiam klientų srautui aptarnauti, patalpų, pritaikytų konfidencialiems pokalbiams nebuvimas. Neišspręstas centro buveinės, Taikos pr. 76, įteisinimo ir naujai paskirtų patalpų renovavimo klausimai: nepriimti reikalingi sprendimai. 3.2. Atlikti patikrinimai kontroliuojančių institucijų ar vidaus audito. Išvadų apibendrinimas ir įvykdymo priemonės. Klaipėdos VMVT LV darbą tikrino 1 kartą. Nustatyti trūkumai pašalinti per nurodytą laikotarpį. Išorės auditoriai auditavo įgyvendinamą PGU integracijos programą 1 kartą ir pažeidimų nerasta. Prokuratūra nagrinėjo skundą dėl 1 supaprastinto pirkimo ir 2010-02 viduryje gautas atsakymas, kad SPC nepažeidė imperatyviųjų VPĮ nuostatų. 4. Vadovo indėlis tobulinant įstaigos administravimą. 4.1. Personalo valdymo, vidinių ir išorinių resursų paieškos rezultatai: Kartu su 8 partneriais iš 6 savivaldybių parengtas projektas „MES RENKAMĖS: profesijas ir savanorystę“, kuriame sukurta viena darbo vieta (0,25 etato), pritrauktos lėšos soc. darbuotojo padėjėjų kvalifikacijai tobulinti ir įgyti (11 SPC soc. darbuotojų ir 1 savanoris įgijo soc. darbuotojo kvalifikaciją), bedarbių socialiniams įgūdžiams dalyvauti darbo rinkoje gerinti (20 bedarbių moterų mokosi pagal formalią Auklių-socialinio darbuotojo padėjėjų mokymo programą nuo 2009-11-04 ir mokymus užbaigs 2010-06-30, 18 bedarbių moterų mokėsi pagal neformalią Dekoratyvinės tekstilės programą ir įgijo reikalingus įgūdžius), 2 darbuotojams ir 1 savanoriui sudaryta galimybė dalyvauti gerosios patirties vizite (stažuotėje) Romoje (Italijoje). Siekta užtikrinti kuo mažesnę personalo kaitą: 2009-01 padidinti 54 soc. darbuotojų atlyginimai, 4 darbuotojai dirbo antraeilius/papildomus darbus programose/projektuose ir uždirbo papildomai. Užtikrintas SP administravimo ir teikimo kokybės gerėjimas; nuolat tobulintas SP vidinis administravimas. Skatintas komandinis darbas aptarnaujant klientus, kuriant tvarkos aprašus, organizuojant renginius. Sudaromos sąlygos dirbti neįgaliesiems ir pensinio amžiaus darbuotojams, taikant jiems lanksčias darbo formas. Skatinta socialinė partnerystė: organizuoti susitikimai su darbuotojų grupėmis/padaliniais ir 1 visuotinis susirinkimas. Taikytos kitos darbuotojų motyvaciją didinančios priemonės: sudarytos sąlygos studijuoti ir įgyti reikalingą profesiją, organizuoti: Metų darbuotojo rinkimai, 2 Gerosios patirties vizitai į Taliną ir Neringą, 1 ekskursija į Druskininkų vandens atrakcionų parką, 2 išvykos grybauti, 1 išvyka į spektaklį, Rūpestingiausio socialinio darbuotojo konkursui pasiūlytas ir aktyviai palaikytas centro darbuotojas, kuris tą konkursą ir laimėjo, kartu švęstos įvairios šventės: SPC gimtadienis, Velykos, socialinių darbuotojų diena, Kalėdos, darbuotojai pagerbti asmeninių švenčių proga ir siųsti į įvairius mokamus ir nemokamus mokymus/seminarus/konferencijas. 4.2. Įstaigos įvaizdžio gerinimo priemonės: dalyvauta: 4 tarptautiniuose renginiuose užsienyje: Belgijoje, Estijoje, Suomijoje, Italijoje, 3 konferencijose/seminaruose Lietuvoje, organizuotos 2009-03-19 vieša diskusija „Ar etiška mažinti finansavimą socialinės atskirties mažinimo programoms, didėjant bedarbystei ir augant socialinei įtampai visuomenėje?“ , kurioje dalyvavo 71 dalyvis, SPC veikla viešinta: Klaipėdos miesto dienraščiuose publikuoti 38 straipsniai, parengti 6 informaciniai pranešimai žiniasklaidai ir Klaipėdos miesto bendruomenei. 2009-11-16 kartu renginyje „Gyvoji biblioteka“, skirtame tarptautinei tolerancijos dienai. Klaipėdos apskrities viršininkas apdovanojo įstaigos vadovę Dianą Stankaitienę Klaipėdos apskrities medaliu.

 

BĮ Klaipėdos miesto socialinės paramos centro direktorė                                          Diana Stankaitienė

Ataskaita suderinta su darbuotojų taryba 2010-02-13

KONTAKTAI

Biudžetinė įstaiga Klaipėdos miesto socialinės paramos centras
Įmonės kodas: 141904935
einamoji sąskaita: LT17180500001130487
paramos sąskaita: LT177180500001130489
ŠIAULŲ bankas
Taikos pr. 76, LT-93200 Klaipėda
Tel.(8 46) 311185, faksas (8 46) 486678
El. paštas: info@klaipedaspc.lt

KAIP MUS RASTI?